×

‘เอสซีบี เอกซ์’ เตรียมออกและเสนอขายตราสารหนี้ มูลค่า 1 แสนล้านบาท รองรับแผนธุรกิจระยะ 3 ปี เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 19 ม.ค. ปีหน้า

26.11.2022
  • LOADING...

เอสซีบี เอกซ์ เตรียมระดมเงิน 1 แสนล้านบาทผ่านการเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อใช้รองรับแผนธุรกิจปี 2565-2568 ซึ่งมีแผนลงทุนในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง 

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 บมจ.เอสซีบี เอกซ์ หรือ SCB แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ จะมีวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท เนื่องจากแผนธุรกิจปี 2565-2567 บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Consumer Finance) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และธุรกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับขีดความสามารถของบริษัทในการเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) บริษัทมีความจำเป็น ต้องระดมเงินทุนส่วนหนึ่งจากการออกตราสารหนี้  

 

โดยตราสารหนี้ที่จะออกมีได้ทุกประเภท ทั้งสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ เสนอขายได้ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ โดยเสนอขายได้ทั้งให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือประชาชนทั่วไป โดยมีกำหนดเสนอขายภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising