×

ผู้ถือหุ้น SCB อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินกว่า 7,818 ล้านบาท

09.04.2021
  • LOADING...
ผู้ถือหุ้น SCB อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินกว่า 7,818 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น SCB เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,818 ล้านบาท 

 

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของ SCB ครั้งนี้ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 28.1% ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2563 

 

นอกจากนี้ ยังรับทราบการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) ซึ่งจะทำให้เงินกองทุนทั้งสิ้นของธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 401,231 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของสินทรัพย์เสี่ยงและเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของมีจำนวนทั้งสิ้น 377,012 ล้านบาท คิดเป็น 16.9% ของสินทรัพย์เสี่ยง 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 จำนวน 5 คน ได้แก่ วิชิต สุรพงษ์ชัย, วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ, ไพรินทร์ ชูโชติถาวร, จรีพร จารุกรสกุล และอาทิตย์ นันทวิทยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งได้แก่ ปานทิพย์ ศรีพิมล 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising