×

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสในรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาแก่สมาชิกรัฐสภา

โดย THE STANDARD TEAM
03.07.2023
  • LOADING...
พระราชดำรัส รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

วันนี้ (3 กรกฎาคม) เมื่อเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกของรัฐสภา ณ ห้องโถงพิธี ชั้น 11 สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ มีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาแก่สมาชิกรัฐสภาและผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, องคมนตรี, คณะทูตานุทูต, ประธานองค์กรอิสระ และคณะรัฐมนตรี รวมกว่า 1,000 คน

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่สมาชิกรัฐสภา ความว่า

 

พระราชดำรัส รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

 

“บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2566 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของรัฐสภาแห่งนี้ได้ระลึกไว้เสมอว่า ท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ ในการใช้อำนาจนิติบัญญัติให้ดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่างๆ ให้รัฐบาล ถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน

 

“ดังนั้น ประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญา ความสามารถ และความสุจริตบริสุทธิ์ของท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด

 

“หากทุกท่านได้สำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอ ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไป”

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

อ้างอิง: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

X
Close Advertising