×

เลือกตั้ง 2566 : สั่งเพิกถอน ‘สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย’ ของศรีสุวรรณแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
09.06.2023
  • LOADING...
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

วันนี้ (9 มิถุนายน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีคำสั่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ที่ 1015/2566 เรื่อง เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยมีคำแถลงดังนี้

 

ตามที่นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ทะเบียนเลขที่ จ.4785/2552 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 15 ชอยปทุมคงคา ถนนทรงสวัสดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นั้นจากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ

 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีบุคคลผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นท้องที่ที่สำนักงานแห่งใหญ่ของสมาคมจัดตั้งขึ้น พร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคม รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิก จำนวน 11 คน

 

และข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังการจดทะเบียนสมาคมว่า บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะสมัครสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 3 คน ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใด และผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวน 2 ราย ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่าไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 การที่นำรายงานการประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้น บุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใด

 

พยานหลักฐานจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 81 กล่าวคือ มีจำนวนสมาชิกไม่ครบ 10 คน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 ประกอบมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ทะเบียนเลขที่ จ.4785/2552 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552

 

ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มี ศรีสุวรรณ จรรยา เป็นเลขาธิการสมาคมฯ และถูก วิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ (สกสส.) แจ้งความดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จ กรณีศรีสุวรรณยื่นร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 กล่าวหาพรรคเพื่อไทยและบุคคลอื่น ขอให้มีการยื่นยุบพรรคเพื่อไทยจากการแถลงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาทต่อวัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising