×

10 เขตเข้าชี้แจง เหตุผลความจำเป็นการตั้งงบปี 2566 ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ สภา กทม.

โดย THE STANDARD TEAM
28.07.2022
  • LOADING...
งบปี 2566

วานนี้ (27 กรกฎาคม) ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) สุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักงานเขตบางกอกน้อย, บางพลัด, ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา, ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางขุนเทียน, บางบอน, บางเขน และประเวศ

 

ที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณของสำนักงานเขตบางกอกน้อย และสอบถามการก่อหนี้ผูกพันในปี 2564-2565 ซึ่งเขตสามารถดำเนินการได้ครบทุกรายการ ในส่วนของการจัดเก็บภาษีทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ภาษีน้ำมัน ขณะนี้จัดเก็บได้ร้อยละ 88.63 และคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ครบ 100% จำนวน 88 ล้านบาท ทันปีงบประมาณ

 

ทั้งนี้ ส.ก. ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับป้ายโครงที่ติดโฆษณาให้เช่าป้าย เขตต้องคิดภาษีด้วย เนื่องจากถือว่าเป็นการโฆษณาเช่นกัน รวมทั้งขอให้สำนักการคลังทำหนังสือเวียนชี้แจงแนวทางเพื่อให้สำนักงานเขตได้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันทั้ง 50 เขต เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการส่งมอบถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจท้องที่ที่รับผิดชอบดูแลด้านการจราจร เพื่อให้สามารถควบคุมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดกฎจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ลักขณา ภักดีนฤนาถ ส.ก. เขตตลิ่งชัน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณสำนักงานเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมและหารือร่วมกับเขตทั้งสองและมีมติปรับลดงบประมาณเขตละ 3 รายการ ทั้งนี้เขตตลิ่งชันมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 5 ประเภท ยอดปัจจุบันเป็นเงิน 88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.90

 

เขตทวีวัฒนามีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 5 ประเภท ยอดปัจจุบันเป็นเงิน 87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.08 ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ตั้งข้อสังเกตหาก กทม. ต้องการจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจจริง แต่หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ที่จะต้องลงพื้นที่สำรวจไม่เพียงพอ จะทำให้ กทม. เสียโอกาสในการเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารจึงควรให้ความสำคัญและจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ

 

ในส่วนของการพิจารณางบประมาณของสำนักงานเขตภาษีเจริญ ได้รายงานการจัดเก็บภาษี 5 ประเภท ปัจจุบันสามารถจัดเก็บได้กว่า 77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 เขตหนองแขมรายงานการจัดเก็บภาษี 5 ประเภท ปัจจุบันสามารถจัดเก็บได้กว่า 91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.02 เขตบางเขนรายงานจัดเก็บภาษี 5 ประเภท ปัจจุบันสามารถจัดเก็บได้กว่า 117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.21

 

เขตประเวศรายงานจัดเก็บภาษี 5 ประเภท จากประมาณการที่ตั้งไว้คือ 210 ล้านบาท ปัจจุบันสามารถจัดเก็บได้กว่า 221 ล้านบาท เกินเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 105.04 เขตบางบอนรายงานจัดเก็บภาษี 5 ประเภท ปัจจุบันสามารถจัดเก็บได้กว่า 80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.83 เขตบางขุนเทียนรายงานการจัดเก็บภาษี 5 ประเภท ปัจจุบันสามารถจัดเก็บได้กว่า 198 ล้านบาท เกินจากประมาณการที่ตั้งไว้คือ 180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109.88

 

สำหรับเขตบางขุนเทียน ณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ ส.ก. เขตบางขุนเทียน ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ ได้ตั้งข้อสังเกตความคุ้มค่าของลานกีฬากับประโยชน์ที่ประชาชนส่วนรวมได้ใช้ หากเขตใดมีประชาชนใช้ลานกีฬาเป็นจำนวนมากและมีการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ดูแลได้อย่างเหมาะสม กทม. ควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น ตลอดจนการจ้างลูกจ้างประเภทต่างๆ ควรมีการคำนึงถึงวุฒิการศึกษาและเงินเดือนค่าจ้างให้เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ให้ความสนใจในประเด็นความสำคัญของลานกีฬาและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬาด้วยเช่นกัน

 

สำหรับการประชุมระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคมนี้ จะเป็นการพิจารณางบประมาณในส่วนของสำนักงานเขตปทุมวัน เขตคลองเตย หน่วยงานระดับสำนัก และหน่วยงานภายใต้กำกับของ กทม. ดังนี้

 

1 สิงหาคม พิจารณางบประมาณสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง และหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร (สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย)

 

2 สิงหาคม พิจารณางบประมาณสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

3 สิงหาคม พิจารณางบประมาณสำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักพัฒนาสังคม

 

4 สิงหาคม พิจารณางบประมาณสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจและสำนักการจราจรและขนส่ง

 

5 สิงหาคม พิจารณางบประมาณสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

 

8 สิงหาคม พิจารณางบประมาณสำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม และงบกลางของกรุงเทพมหานคร จากนั้นคณะกรรมการวิสามัญฯ จะสรุปรวมงบประมาณที่ตัดและปรับลด

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising