×
Menu
264883

องค์การเภสัชกรรม เตรียมสร้างโรงงานผลิตยาใหญ่ที่สุดในไทย ใช้งบ 5,600 ล้านบาท คาดเสร็จภายในปี 2565

24.06.2019
  • LOADING...

องค์การเภสัชกรรม ลงนามข้อตกลงคุณธรรม และลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 เป็นโรงงานผลิตยาคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ระดับสากล (World-Class Quality & High Technology) มีศักยภาพปริมาณ และกำลังการผลิตสูง ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 5,607.84 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสิ้นภายในปี 2565

 

วันนี้ (24 มิ.ย. 2562) นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงการลงนามข้อตกลงคุณธรรม และการลงนามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะ 2 นี้ว่า การก่อสร้างโรงงานฯ ในครั้งนี้ สร้างขึ้นในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม (คลอง10) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บนเนื้อที่ 60 ไร่ โครงการฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 5,607.84 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งใช้เงินจากการดำเนินงานขององค์การฯ จำนวน 2,243.14 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน 3,367.70 ล้านบาท และจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างและการควบคุมงาน โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมสังเกตการณ์ด้วย สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ในวงเงิน 5,396 ล้านบาท

 

 

 

โดยโครงการนี้ใช้เวลาในการก่อสร้าง พร้อมติดตั้งระบบงานและเครื่องจักรเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงมิถุนายน 2565 สำหรับรองรับกำลังการผลิตยาที่ย้ายฐานการผลิตมาจากโรงงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 และผลิตยารายการใหม่ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสำเร็จ และด้วยเป็นโรงงานที่มีศักยภาพสูง จะทำให้สามารถขยายกำลังการผลิตยาโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันกว่าหนึ่งเท่าตัว ซึ่งจะช่วยทำให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยา ได้มากกว่ามูลค่าในปัจจุบันที่ประหยัดได้มากกว่าถึงปีละ 7,500 ล้านบาท โดยดำเนินการผลิตตามมาตรฐานคุณภาพ GMP PIC/S ที่จะรับรองโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมาตรฐานระดับนานาชาติ

 

โดยโรงงานผลิตยารังสิต ระยะ 2 แห่งใหม่นี้ เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จ จะเปิดทำการผลิตยาน้ำ ยาฉีด ยาครีม/ขี้ผึ้ง ด้วยกำลังผลิตยาน้ำสูงถึง 6 ล้านลิตรต่อปี, ยาฉีดกว่า 34 ล้านขวดต่อปี, ยาครีม-ขี้ผึ้ง กว่า 6 แสนกิโลกรัมต่อปี

 

นอกจากนี้ยังเสริมกำลังการผลิตยาเม็ดบางส่วน ซึ่งมีกำลังการผลิตได้ถึง 6,000 ล้านเม็ดต่อปี พร้อมยังมีคลังสำรองวัตถุดิบได้ถึง 9,800 พาเลตต์

 

 

ภาพ: องค์การเภสัชกรรม

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR