×

ปตท. ประกาศเปิดรับสมัครซีอีโอคนที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67 หลังอรรถพลทำงานครบเทอม 4 ปี ในเดือน พ.ค. ปีหน้า

01.12.2023
 • LOADING...

บมจ.ปตท. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หลัง อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กำลังจะครบวาระการทำงาน 4 ปี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567  

 

บมจ.ปตท. หรือ PTT ออกประกาศว่า บริษัทมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร 
 • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 8 ตรี และจัตวา แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดzการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 89/3 และ 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
 • มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงมีวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ที่มีรายได้ (Turnover) ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย หรือในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น
 • มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และนำองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 • มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 1. คุณวุฒิทางการศึกษา: สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
 2. เงื่อนไขการจ้าง: มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4  ปี หรือจนถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน
 3. การรับสมัคร: 
 • การรับใบสมัคร: ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.pttplc.com
 • การยื่นสมัคร: โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า) ใส่ซองปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง ‘ประธานคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” ‘ โดยนำส่งด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนที่เจ้าหน้าที่รับสมัครฯ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

          

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

สำหรับ อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. คนที่ 10 คนปัจจุบันกำลังจะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ดังนั้น ปตท. จึงได้มีการประกาศสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนที่ 11

 

ใบประกาศรับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PTT

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising