×

‘PTT’ เพิ่มงบลงทุนปี 2564 อีก 1.45 หมื่นล้าน มุ่งลงทุนธุรกิจไอที-วิศวกรรม

18.06.2021
  • LOADING...
ปตท.

บมจ.ปตท. หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้ทบทวนแผนการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% และอนุมัติให้ปรับเพิ่มวงเงินลงทุนสำหรับแผนลงทุนปี 2564 จำนวน 14,573 ล้านบาท จาก 52,931 ล้านบาท เป็น 67,504 ล้านบาท โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมเป็นหลัก

 

การทบทวนแผนการลงทุนข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมโดยหลัก จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าที่ผ่านมา และการปรับแผนลงทุนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ขณะที่การลงทุนโครงการอื่นๆ ยังคงดําเนินการตามแผนการลงทุนเดิม เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 รวมถึงการลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% เช่น การขยายขีดความสามารถของสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) แห่งที่ 2 (หนองแฟบ), โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 รวมถึงโครงการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรและการลงทุนธุรกิจด้านวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต (Life Science: ธุรกิจยา Nutrition และอุปกรณ์การแพทย์) 

 

โดยภายหลังการทบทวนแผนการลงทุนแล้ว PTT จะมีแผนใช้งบลงทุนดังนี้ 

 

  • ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เดิม 8,051 ล้านบาท เป็น 7,346 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง -705 ล้านบาท 

 

  • ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เดิม 6,770 ล้านบาท เป็น 6,700 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง -70 ล้านบาท 

 

  • ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย เดิม 630 ล้านบาท เป็น 407 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง -223 ล้านบาท 

 

  • ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมและสำนักงานใหญ่ เดิม 4,063 ล้านบาท เป็น 24,782 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง +20,719 ล้านบาท 

 

  • การลงทุนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% เดิม 33,417 ล้านบาท เป็น 28,269 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง -5,148 ล้านบาท 

 

  • รวม เดิม 52,931 ล้านบาท เป็น 67,504 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง +14,573 ล้านบาท

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising