×

ปตท. ยอมรับ มาตรการลดค่าไฟฟ้ารัฐบาลปรับสูตรราคาก๊าซธรรมชาติฉุดผลการดำเนินงานลดลง 6.5 พันล้านบาท

15.01.2024
  • LOADING...
ปตท. มาตรการลดค่าไฟฟ้า

บมจ.ปตท. ชี้แจงมติ ครม. ลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของรัฐบาล มีการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ-Shortfall มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

 

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. หรือ PTT แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เรื่องมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ ปตท. ประกอบด้วย 

 

  1. การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ
  2. การส่งผ่านราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย กรณีผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติได้ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อ-ขายก๊าซธรรมชาติ (Shortfall)

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

โดยการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติตามมาตรการข้างต้น ส่งผลให้ต้นทุนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนแปลงจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่ง ได้แก่ อ่าวไทย เมียนมา และก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) (Pool Gas) 

 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่จะปรับสูงขึ้น ยกเว้นก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ ทั้งนี้ มาตรการข้างต้นเป็นมาตรการระยะสั้นจนกว่าจะมีการกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แล้วเสร็จ 

 

โดยจากการประมาณการผลกระทบเบื้องต้นในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2567 จะทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ปรับตัวลดลงประมาณ 6,500 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ปตท. ได้วางแผนเพื่อหามาตรการในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น การปรับแผนการเดินเครื่องของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (Optimization) การเสนอแนวทางการจัดหา LNG เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกรอบราคาค่าไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐ รวมถึง ปตท. จะหารือกับกระทรวงพลังงานถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติในภาพรวมทุกด้าน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน

 

ในส่วนของ Shortfall ซึ่ง กกพ. ได้มีคำสั่งว่า ปตท. คำนวณราคา Pool Gas ไม่ถูกต้อง และให้ ปตท. นำ Shortfall ช่วงเดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2565 มูลค่ารวมประมาณ 4,300 ล้านบาท มาคำนวณในราคา Pool Gas นั้น ปตท. เชื่อว่า ปตท. ได้คำนวณราคา Pool Gas ถูกต้องและเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และประกาศ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถูกต้องตามสัญญาซื้อ-ขายก๊าซธรรมชาติมาโดยตลอด 

 

ปตท. จึงได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ กกพ. ต่อมาปรากฏว่า กกพ. ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของ ปตท. โดยให้ ปตท. ปฏิบัติตามคำสั่งทันที และหาก ปตท. ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของ กกพ. นั้น ปตท. มีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองหรือยื่นเรื่องต่อสำนักงานอัยการสูงสุด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของ กกพ.

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ กกพ. คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 จึงได้มีมติอนุมัติให้ ปตท. ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ กกพ. โดย ปตท. จะพิจารณาแนวทางดำเนินการหรือการใช้สิทธิตามกฎหมายที่จำเป็นและสมควรต่อไป

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising