×

องอาจเปิดตัว ‘ปริญญ์’ นั่ง ผอ.ศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ประชาธิปัตย์ พร้อมรอง ผอ. 9 ฝ่าย ยืนยันทุกคนพร้อมทำงานเต็มที่

โดย THE STANDARD TEAM
23.03.2022
 • LOADING...
ปริญญ์ พานิชภักดิ์

วันนี้ (23 มีนาคม) องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เตรียมเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้

 

เรื่องที่ 1 การเตรียมนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร หากได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปทำหน้าที่ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ว่าฯ กทม. หรือในฐานะ ส.ก. ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายนั้นได้ทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ มีการดำเนินการหลายส่วนจนสำเร็จลุล่วง เมื่อพรรคได้ผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ว่า กทม. และเตรียมการนโยบายมาแล้วระดับหนึ่ง จึงได้นำนโยบายทั้งสองส่วน ซึ่งบางเรื่องคล้ายคลึงกันและบางเรื่องต่างกัน มาผสมผสานให้เป็นนโยบายที่จะใช้ในการใช้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และใช้ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

เรื่องที่ 2 ตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ได้พิจารณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ก. และผู้ที่จะมาเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทั้ง 50 เขต 50 คน ที่จะเป็นผู้สมัครเลือกตั้งเป็น ส.ก. รวมทั้งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งก็คือ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งผู้สมัคร ส.ก. ก็ได้เปิดตัวไปแล้วเช่นเดียวกัน ดังนั้นในส่วนบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งจะได้ไปทำงานในฐานะผู้ว่าฯ กทม. หรือ ส.ก. ต่อไป 

 

เรื่องที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ คือ การเตรียมการบริหารจัดการการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นองคาพยพสำคัญที่จะมีส่วนในการบริหารจัดการให้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประสบความสำเร็จ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เตรียมการเรื่องนี้มาแล้วระดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานในหลากหลายรูปแบบหลากหลายมิติ เพื่อให้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และนำมาสู่ชัยชนะในการเลือกตั้ง ซึ่งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็ต้องถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. จะมีการเลือกตั้งพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้ยิ่งมีงานที่จะต้องทำมากขึ้นไปพร้อมกันหลายงาน พรรคประชาธิปัตย์จึงต้องพิจารณาทีมงานที่มีความเหมาะสมในการมาทำงานในศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ของพรรค 

 

ดังนั้นทางหัวหน้าพรรค จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และเลขาธิการพรรค ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รวมทั้งกรรมการบริหารพรรคได้พิจารณาเพื่อหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะมาทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. และมีความเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. คือ ปริญญ์ พานิชภักดิ์ 

 

โดยองอาจกล่าวว่า ปริญญ์เป็นบุคคลที่มีความสำคัญของพรรคในการช่วยกันทำงานขับเคลื่อนพรรคในหลากหลายรูปแบบ และมีคุณสมบัติที่สำคัญที่พรรคเห็นว่ามีความเหมาะสมในการทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ตั้งแต่การเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีหน้าที่ส่วนร่วมในการบริหารพรรค และมีหน้าที่เฉพาะคือการรับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ มีอุดมการณ์ทันสมัยตรงกับแนวทางอุดมการณ์ของพรรค และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการเลือกตั้งด้วยกลยุทธ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในปัจจุบัน 

 

พร้อมกันนี้องอาจยังได้กล่าวอีกว่า ยังมีทีมงานที่จะช่วยกันทำงานขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับอาสาสมัครและบุคลากรอีกจำนวนมาก ซึ่งจะมาช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ จึงมีการตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. จำนวน 9 คน ประกอบด้วย 

 

 1. ม.ล.อภิมงคล โสณกุล รองผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายยุทธศาสตร์เลือกตั้ง 
 2. ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายนโยบายและแผน 
 3. ณัฏฐ์ บรรทัดฐาน รองผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง 
 4. พล.ต.ต.ดร.วิชัย สังข์ประไพ รองผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์หรือประสานงานมวลชน 
 5. เกียรติฟ้า เลาหะพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายกฎหมาย 
 6. ผศ.ดร.เจนจิรา รัตนเพียร รองผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. ว่าที่ ดร.ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายการสื่อสาร 
 8. อภิมุข ฉันทวานิช รองผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 9. ดร.ธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ ฝ่ายอำนวยการเลือกตั้ง 

 

นอกจากนี้องอาจได้กล่าวว่า หลังจากนี้ภาระหน้าที่ในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งหมด ตนจะไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งท้องถิ่น มาตรา 34 ดังนั้นภาระงานในการดำเนินการทั้งหมดจึงได้มอบหมายให้บุคลากรของพรรคได้ดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป 

 

พร้อมกับระบุว่า ในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรค รับผิดชอบดูแลพื้นที่ กทม. ถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญของบ้านเมืองเรา ไม่ใช่เพียงการเลือกตั้งที่เราจะได้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่เท่านั้น แต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องเป็นการเลือกตั้งที่เราต้องได้ผู้นำที่มาเปลี่ยนแปลง กทม. และจะเป็นรากฐานอันสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นการตัดสินใจว่าจะมอบตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. หน้าที่พ่อเมืองของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนั้นจึงเป็นการตัดสินใจที่สำคัญของพี่น้องชาว กทม. ทุกคน 

 

“พรรคประชาธิปัตย์เราพยายามนำเสนอบุคลากรที่มีความเหมาะสมที่สุด บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บุคลากรที่พร้อมจะทำงานได้ทันที และสามารถทำได้จริงตามที่ประกาศไว้เป็นนโยบาย ซึ่งเราได้เตรียมการในเรื่องนโยบายมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน สามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ยังมีอยู่มากมายในกรุงเทพฯ และสามารถที่จะช่วยกันพัฒนากรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นผมจึงขอความกรุณาจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญ พรรคประชาธิปัตย์จึงทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมามอบให้กับท่าน จึงขอความกรุณาท่านได้ช่วยพิจารณาผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง ส.ก. 50 คน 50 เขต และว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” องอาจกล่าว

 

ด้านปริญญ์ได้กล่าวขอบคุณที่พรรคได้มอบภารกิจที่สำคัญ พร้อมกับแสดงความตั้งใจมุ่งมั่นทำงาน หลังจากได้ร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่อง และพรรคประชาธิปัตย์ก็มีกระบวนการคัดสรรสมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่มีความเพียบพร้อมและมีใจที่ทำงานประสานได้ทุกวัย มีมุมมองเห็นอนาคต พร้อมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นได้

 

เกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่ Facebook: THE STANDARD

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising