×
330295

ประวิตรนั่งหัวโต๊ะวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ย้ำเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

โดย THE STANDARD TEAM
12.02.2020
  • LOADING...

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ.ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

พล.อ. ประวิตร กล่าวว่าวันนี้เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ภาคกลางเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญ ได้แก่ โครงการของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และโครงการของส่วนราชการ ภายใต้แผนพัฒนาภาคกลาง ปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาโครงการจังหวัด กลุ่มจังหวัด และโครงการของภาคกลางให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจะได้นำไปเสนอคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ซึ่งมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

 

โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาคกลาง ปีงบประมาณ 2564 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคกลางฉบับทบทวน โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคกลาง ปีงบประมาณ 2564 และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่ ก.บ.ภ. ได้วางไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

 

นอกจากนี้ พล.อ. ประวิตร ยังเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้หน่วยงานรัฐเร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการกับปัญหามลพิษ ฝุ่น PM2.5  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคและการเกษตร รวมถึงการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตเพื่อนำไปสู่การทำการเกษตรอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม โดยมีการวางแผนในระยะยาวอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการเป็นมหานครที่ทันสมัยในเรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค การพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองของภาคใต้ และการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน

 

โดยส่งเสริมให้อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัย เมืองนวัตกรรมอาหาร ฯลฯ มีบทบาทในการขับเคลื่อนให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง ผ่านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories