×

ประวิตร สั่งเร่งรัดแผนฟื้นฟู ‘คลองแสนแสบ’ ให้กลับมาใสสะอาด กำชับ กทม. บริหารแผนรับมือฝนปี 2564

โดย THE STANDARD TEAM
09.08.2021
  • LOADING...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (9 สิงหาคม) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.), สำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการ สทนช. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เช่น กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพมหานคร, กรมธนารักษ์, กรมควบคุมมลพิษ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมเจ้าท่า, กรมชลประทาน, กรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น

 

พล.อ. ประวิตร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด และให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด จึงให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองแสนแสบ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ความก้าวหน้าการเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบต่อคณะรัฐมนตรีและผลการดำเนินงาน จำนวน 84 โครงการ ตามเป้าประสงค์ 5 ด้าน คือ 

 

  1. การเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของประชาชน 

 

  1. การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคลองแสนแสบ 

 

  1. การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ 

 

  1. การป้องกันปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ

 

  1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ 

 

รวมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมชลประทาน และแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้คาดการณ์ไว้ว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้จะมีปริมาณฝนตกมากกว่าค่าปกติ จึงขอให้กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานดำเนินงานตามเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำร่วมกันตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2564 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอาคารชลศาสตร์และเครื่องจักร-เครื่องมือ สำหรับการรับมือปริมาณน้ำฝนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะสามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมและคน กทม. ได้อย่างทันท่วงที 

 

ด้าน ดร.สมเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ภาคกลางและจุดเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่มีความห่วงใยต่อชาวกรุงเทพมหานครต่อปัญหาน้ำท่วมขัง และปัญหาคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ ที่ได้สั่งการให้ สนทช. จัดทำแผนฟื้นฟูคลองแสนแสบเป็นการเร่งด่วน ซึ่งกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานได้ร่วมกันบริหารจัดการตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน อาทิ ปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกคูคลอง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำและเป็นการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ ในส่วนการประชุมวันนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2 565 ขอให้เร่งรัดดำเนินการปรับแผนการขอรับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่นๆ มาดำเนินการแทน เช่น ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในคลองแสนแสบ โครงการปรับปรุงคลองบางขนาก เป็นต้น เพื่อให้สามารถเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไปได้ ช่วยเร่งแก้ปัญหาการระบายน้ำและคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ เพื่อให้คลองแสนแสบสามารถกลับมาใสสะอาดและเหมาะสมกับการใช้น้ำในภาคการเกษตร และการใช้น้ำในพื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising