×

Ambivert

SPRODUCTIVE
8 พฤษภาคม 2019

Introvert กับ Extrovert บุคลิกภาพที่ต่างกันส่งผลกับการทำงานและใช้ชีวิตอย่างไร

เมื่อพูดถึงคำว่า อินโทรเวิร์ต (Introvert) บางคนอาจเข้าใจว่าเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียว ไม่สุงสิงสังสรรค์ ทำตัวแปลกแยกจากคนหมู่มาก หรือมักเศร้าหม่นอยู่ตลอดเวลา ไปจนถึงต่อต้านสังคม (Antisocial)   ซึ่งไม่ใช่ความจริงเสียทั้งหมด เพราะหลายอย่างที่การเป็นอินโทรเวิร์ตกลับให้ข้อดี และทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่าง Productive หากรู้จักพัฒนาตนเองได้ถูก...