×

สภาเริ่มพิจารณางบประมาณปี 66 วาระ 2 แล้ว อาคมแจงภาพรวมเพื่อประหยัด ปรับลดลงกว่า 7,600 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
17.08.2022
  • LOADING...
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

วันนี้ (17 สิงหาคม) เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มี ชวน หลีกภัย ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ในวาระที่ 2 และ 3 วันแรก

 

โดยมี อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ได้สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุม ว่าคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างกฎหมายจากหน่วยรับงบประมาณรวม 734 หน่วยรับงบประมาณ ขณะนี้คณะกรรมาธิการไปให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล

 

ตลอดจนการแก้ไขการจัดสรรงบประมาณแบบพุ่งเป้า เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจภายในและนอกประเทศ

  

นอกจากนั้นการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมาธิการครั้งนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบในการแพร่ระบาดของโรคโควิด ซึ่งมีข้อสังเกตที่จะให้รัฐบาลนำไปดำเนินการเพิ่มรายได้และลดการกู้เงินของรัฐบา เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการคลัง ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

 

คณะกรรมาธิการมีการปรับลดงบประมาณลงจำนวน 7,644 ล้านบาท เพื่อให้เกิดความประหยัด เช่น การปรับลดงบประมาณในส่วนของการฝึกอบรมสัมมนา การจ้างที่ปรึกษา การประชาสัมพันธ์ เดินทางราชการต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงงบประมาณที่มีผลดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด และคาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันปีงบประมาณ รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

อาคมกล่าวต่อไปว่า สำหรับการเพิ่มงบประมาณ ทางคณะกรรมาธิการได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณให้กับหน่วยรับงบประมาณตามความเหมาะสมและความจำเป็น ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงวัฒนธรรม, ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 240 หน่วยรับงบประมาณ 

 

นอกจากนั้นคณะกรรมาธิการได้พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เช่น การเปลี่ยนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4,100 ล้านบาท ไปเป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น

 

การพิจารณารายละเอียดงบประมาณทั้งการปรับลด การเพิ่ม และการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ให้ความสำคัญอย่างเป็นพิเศษกับความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงาน ความซ้ำซ้อน เป้าหมายการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising