×

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชวนช้อป ‘สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ โดยชุมชนเพื่อปวงชน ผ่านช่องทางออนไลน์ ‘OTOP SHOP G’ [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
14.07.2020
  • LOADING...

ดูเหมือนว่าโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจะยิ่งเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรที่อดอยากมากขึ้น ปี 2016 มีการเปิดเผยตัวเลขประชากรที่อดอยากเพิ่มขึ้นจาก 777 ล้านคน เป็น 815 ล้านคน มีการประเมินว่าหากจะมีอาหารเพียงพอต่อความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นในปี 2050 จำเป็นต้องผลิตอาหารเพิ่มขึ้นอีก 60% และเมื่อเทียบสัดส่วนการบริโภคทรัพยากรต่อ 1 คนสูงขึ้นถึง 3 เท่าตัว ย่อมส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานผ่านการบริโภคสินค้า บริการ และกิจกรรมต่างๆ ในระดับที่สูงมาก ก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เมื่อเทียบข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติที่มีการคาดการณ์ไว้ว่าการเติบโตของประชากรมนุษย์อาจสูงขึ้นในปี 2050 ถึงจำนวน 9.7 พันล้านคน หากเป็นจริงเช่นนั้นคงไม่อาจคาดเดาว่าทรัพยากรจะถูกใช้ไปมากเท่าไร และจะส่งผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง

ความเกี่ยวเนื่องระหว่างการใช้ทรัพยากรที่มากเกินกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงปลายทางคือปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา 

 

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นปัญหาและมุ่งแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ ‘ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ (Green Production) สําหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP เพื่อสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ ของชุมชน ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ให้เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดทั้งการผลิตและการบริโภค โดยมีเป้าหมายนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  

 

 

และเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ในยุค New Normal ที่ประชาชนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสครบรอบ 28 ปี จึงได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษ จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ ภายใต้คอนเซปต์ ‘OTOP SHOP G สินค้าดี มีเอกลักษณ์ไทย ชุมชนก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ ให้คนไทยได้ช้อปสินค้า OTOP ออนไลน์ได้ที่ www.greenotop.com 

 

 

ถือเป็นการเปิดตลาดขายสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าที่ใส่ใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังผู้ผลิต ผู้บริโภค และประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

 

อีกทั้งยังช่วยเปิดตลาดสินค้า OTOP ที่มีการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จัก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน นำของดีในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นการพัฒนาความเป็นอยู่และอาชีพในชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างการปฏิบัติต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไป 

คลิกเข้าไปเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย เช่น เสื้อผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ หมวกทอมือ กระเป๋าทอมือย้อมสีธรรมชาติ สบู่ ครีมอาบน้ำ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเซรามิก และอื่นๆ อีกมากมายได้ที่ www.greenotop.com เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคมนี้เท่านั้น   

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising