×

25 กันยายน 2506 ก่อตั้ง องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

โดย THE STANDARD TEAM
25.09.2019
  • LOADING...
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2506 ในรัฐบาลสมัยจอมพล ถนอม กิตติขจร เพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษ ทางด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ เดิมมีทั้งหมด 6 สาขา คือ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ ต่อมาในปี 2539 โรงงานสุราอยุธยาต้องหยุดดำเนินกิจการ เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และประกาศเป็นมรดกโลก จึงต้องย้ายโรงงานมาดำเนินการที่จังหวัดฉะเชิงเทราในปี 2544 องค์การสุราฯ ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ให้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่รวมกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 องค์การสุราฯ ยกเลิกการผลิตและจำหน่ายสุรากลั่นภายใต้ยี่ห้อของตนเอง ปัจจุบันผลิตและจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่ออุปโภคและบริโภค 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories