×

18 ธันวาคม – วันผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสากล

โดย THE STANDARD TEAM
18.12.2019
  • LOADING...
ผู้อพยพ

เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ. 1990 ประกาศให้ทุกวันที่ 18 ธันวาคมเป็นวันผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสากล (International Migrants Day) เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศต่างๆ ได้รับการคุ้มครองทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน และได้การปฏิบัติที่ดีจากรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา สีผิว และเพศสภาพ

 

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การย้ายถิ่นข้ามชาติได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภูมิภาคทั่วโลกให้ความสำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา โดยองค์การสหประชาชาติได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าศตวรรษที่ 21 จะเป็นศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ และปรากฏการณ์นี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมโลกอย่างมหาศาล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising