×

15 มีนาคม 2401 – กำเนิดราชกิจจานุเบกษา หนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ

โดย THE STANDARD TEAM
15.03.2023
  • LOADING...
กำเนิดราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ เริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 เพื่อชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อนที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของสมัยนั้น และยังเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการ ให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน

 

ปัจจุบันประกาศในราชกิจจานุเบกษามี 4 ประเภท คือ

  1. ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา เป็นการประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย คำพิพากษา และคำวินิจฉัยของศาลต่างๆ
  2. ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร เป็นการประกาศหมายกำหนดการและข่าวในพระราชสำนัก ประกาศเกี่ยวกับสถาปนาและถอดถอนสมณศักดิ์
  3. ประเภท ค ฉบับทะเบียนการค้า เช่น การประกาศจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
  4. ประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป เป็นการประกาศเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ 

 

โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising