×

3 ธันวาคม – วันคนพิการสากล

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2023
  • LOADING...
วันคนพิการสากล

องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็น ‘วันคนพิการสากล (International Day of Persons with Disabilities)’ เพื่อรำลึกถึงวันที่ 3 ธันวาคม 1982 ที่สมัชชาใหญ่ UN รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ (World Programme of Action concerning Disabled Persons) พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บนฐานของสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม และได้มาตรฐานในระดับสากล 

          

ทั้งนี้ จากการสำรวจทางสถิติของ UN พบว่า กลุ่มประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก มีจำนวนประชากรที่เป็นผู้พิการมากที่สุดในโลก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความยากจน ตลอดจนอุบัติเหตุ ความขัดแย้ง สงคราม และภัยธรรมชาติ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising