×

28 มีนาคม 2564 – วันเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
28.03.2021
  • LOADING...

ถือเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันที่คนไทยจะได้ใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ซึ่งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

 

สำหรับการเลือกตั้งเทศบาล ตามกฎหมาย กำหนดให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิทางการเมือง 6 ประการคือ 

 

  1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
  2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
  5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

 

ส่วนวิธีการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิสามารถลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้ 1 คน และลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเทศบาลได้ไม่เกิน 6 คน ซึ่งการเลือกตั้งเทศบาลจะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่เปิดให้เลือกนอกเขต ทุกคนจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล ณ ภูมิลำเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising