×

โควิด-19 กลายพันธ์ุสายพันธ์ุต่างๆ มีชื่อเรียกใหม่ว่าอย่างไร

01.06.2021
  • LOADING...
โควิด-19 สายพันธ์ุต่างๆ

ลิสต์รายชื่อเรียกโควิด-19 กลายพันธ์ุ สายพันธ์ุต่างๆ ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดขึ้นใหม่ตามชื่อเรียกตัวอักษรกรีก เพื่อลดการตีตราและลดการเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองที่มาจากประเทศที่ตรวจพบเชื้อกลายพันธ์ุเหล่านั้นเป็นแห่งแรก 

 

โควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising