×

ศบค. ไฟเขียว ถ่ายรายการ-ละคร ทีมงานไม่เกิน 50 คน ไม่ต้องสวมหน้ากากบางช่วง เฉพาะนักแสดงหลัก

โดย THE STANDARD TEAM
20.06.2021
  • LOADING...
ถ่ายรายการ ละคร

วันนี้ (20 มิถุนายน) ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ และผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จัดทำร่างแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์นั้น

 

ขณะนี้ทาง วธ. ได้จัดทำร่างเสร็จแล้ว และนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องพิจารณาตามลำดับ ประกอบด้วยที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา

 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการที่ ศปก.ศบค. เสนอ มีสาระสำคัญดังนี้

 

1. ให้มีผู้เข้าร่วมถ่ายทำไม่เกิน 50 คน โดยจะต้องบริหารจัดการความหนาแน่นของพื้นที่ในขณะถ่ายทำอย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน 

 

2. ให้ยกเว้นผู้ที่ไม่ต้องสวมหน้ากากบางช่วงเวลาเฉพาะนักแสดงที่เข้าฉาก

 

3. หากมีฉากกอด จูบ ต่อสู้ ให้ใช้เทคนิคพิเศษแทน และการถ่ายทำในที่สาธารณะ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

4. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ เช่น ช่วงเวลาก่อนถ่ายทำรายการต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละระดับเขตพื้นที่การแพร่ระบาด มีมาตรการคัดกรอง ซักประวัติ ควรมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง มีการแจ้งประวัติฉีดวัคซีน ช่วงเวลาระหว่างการถ่ายทำรายการ จะต้องไม่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัวกัน จัดให้มีอุปกรณ์เฉพาะบุคคลแยกจากกัน จัดให้มีการทำไทม์ไลน์ตลอดระยะเวลาถ่ายทำและหลังการถ่ายทำแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 14 วัน ช่วงเวลาพักการถ่ายทำรายการจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกระยะอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารให้นั่งเดี่ยว เว้นระยะห่าง 2 เมตร จัดอาหารไว้เป็นชุดเฉพาะตัวบุคคล มาตรการหลังการถ่ายทำ เมื่อพบกลุ่มเสี่ยง ให้คัดแยกบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการตรวจทันที เมื่อพบว่าติดเชื้อให้นำส่งบุคคลไปยังสถานพยาบาลที่มีความร่วมมือกัน และปิดพื้นที่การถ่ายทำทันทีเมื่อพบกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กสทช. และ วธ. ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม จัดทำแผนกำกับ ติดตาม และประสานงานกับกรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising