×
202729

พุทธศาสนิกชนแห่เวียนเทียน ‘มาฆบูชา’

19.02.2019
  • LOADING...
makha-bucha-day-2019-at-buddha-monthon

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องใน ‘วันมาฆบูชา” ซึ่งตรงกับวันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 รอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยวันนี้เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน 4 ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า ‘จาตุรงคสันนิบาต’ อันเป็นประดุจการปฐมนิเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการนั่นเอง

 

วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย และเป็นครั้งแรกที่มีการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

makha-bucha-day-2019-at-buddha-monthon

makha-bucha-day-2019-at-buddha-monthon

makha-bucha-day-2019-at-buddha-monthon

makha-bucha-day-2019-at-buddha-monthon

makha-bucha-day-2019-at-buddha-monthon

makha-bucha-day-2019-at-buddha-monthon

makha-bucha-day-2019-at-buddha-monthon

makha-bucha-day-2019-at-buddha-monthon

makha-bucha-day-2019-at-buddha-monthon

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories