×

คู่รัก LGBTQ ยื่นคำร้องต่อศาล รธน. พิจารณากรณีถูกปฏิเสธการจดทะเบียนสมรส

22.11.2019
  • LOADING...

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) เวลา 10.00 น. คู่รัก LGBTQ พร้อมด้วยเครือข่ายคณะทำงานเคลื่อนไหวเพื่อสร้างกฎหมายสมรสที่เท่าเทียม มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ทีมทนายความ และผู้สนับสนุน ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 ซึ่งระบุว่า การแต่งงานนั้นเกิดขึ้นระหว่างชายและหญิงนั้นขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติ ทำให้คู่รักเพศเดียวกันและคู่รัก LGBTQ ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้

 

ผู้ร้องคือ เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ้ง และ พวงเพชร เหมคำ ซึ่งเป็นคู่ชีวิตเพศเดียวกัน โดยทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานกว่า 11 ปี เดินทางมาจากอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางผู้ร้องเคยไปยื่นขอจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า คู่รักหลากหลายทางเพศจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้การจดทะเบียนสมรสต้องยื่นคำร้องตามแบบคำร้อง (ค.1) ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่กำหนดเฉพาะการสมรสเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้น 

 

หลังจากนั้นผู้ร้องเคยยื่นเรื่องดังกล่าวต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนนี้ เนื่องจากเห็นว่า การที่บุคคลที่มีเพศสภาพเดียวกันไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 1448 และเพื่อใช้กลไกการแก้ไขกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอีกช่องทางหนึ่งของภาคประชาชน

 

ผู้ร้องจึงได้มาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาและวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ครอบครัว บรรพ 6 มรดก ที่กำหนดให้ชายหญิงต่างเพศเท่านั้นสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย การปฏิเสธให้หญิงรักหญิง ชายรักชาย หญิงข้ามเพศ ชายข้ามเพศ สมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการเลือกปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 ที่บัญญัติว่า 

 

“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน วรรคสอง ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้

 

“เราอยากให้ศาลฯ พิจารณาให้เราเหมือนประชาชนทั่วไป มีสิทธิเหมือนคู่รักหญิงชายทั่วไป เพื่อที่เราจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียม อย่างก่อนหน้านี้คู่ของเราเคยประสบอุบัติเหตุและต้องเข้าผ่าตัด แต่ทางโรงพยาบาลปฏิเสธไม่ให้เราเซ็นยินยอมให้ดำเนินการ ถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่เคยเจอ เพราะแม้เราจะเป็นคู่รักกัน แต่ไม่มีสิทธิและอำนาจตามกฎหมายเลย” เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ้ง กล่าวให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับทาง THE STANDARD

 

ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องนั้น สมาชิกกลุ่มมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ และภาคีความหลากหลายทางเพศ เดินทางมาจัดกิจกรรม และมอบดอกไม้เพื่อให้กำลังใจผู้ร้อง และหลังจากยื่นคำร้องคราวนี้แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจะประกาศว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ แล้วจึงจะมีการวินิจฉัยหลังจากนี้ ซึ่งกำหนดเวลาในการพิจารณาตัดสินก็ขึ้นอยู่กับทางศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories