×

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ 3 องคมนตรีใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
02.10.2018
  • LOADING...

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

 

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2561 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

 

1. นายอำพน กิตติอำพน เป็นองคมนตรี

2. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นองคมนตรี

3. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็นองคมนตรี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ประธานองคมนตรี

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising