Menu
236176

เปิดความหมายมหามงคล ‘ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562’

18.04.2019
  • LOADING...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

HIGHLIGHTS

4 Mins. Read
  • นับเป็นปีมหามงคลของพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า เมื่อมีประกาศพระราชโองการให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นดั่งสัญญาณแห่งความปลื้มปีติยินดีตามโบราณราชประเพณี เมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จะทรงรับสมมติเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยบริบูรณ์

 

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมาย เพื่อใช้ในการเผยแพร่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

สำหรับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย อักษรพระปรมาภิไธย วปร อยู่ตรงกลาง พื้นอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชรตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อักษร วปร อยู่บนพื้นสีขาบ (น้ําเงินเข้ม) อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์ ภายในกรอบพุ่มขาวบิณฑ์สีทอง สอดสีเขียว อันเป็นสีซึ่งเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ กรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อัญเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็นพระราชลัญจกรประจําพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ แวดล้อมด้วยเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ได้แก่ พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจํารัชกาลอยู่เบื้องบน พระแสงขรรค์ชัยศรีกับพระแส้จามรีทอดไขว้อยู่เบื้องขวา ธารพระกรกับพัดวาลวีชนีทอดไขว้อยู่เบื้องซ้าย และฉลองพระบาทเชิงงอนอยู่เบื้องล่าง

 

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Photo: www.m-culture.go.th (หน้า 145)

 

พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

พระแสงขรรค์ชัยศรี หมายถึงทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภยันตราย

 

ธารพระกร หมายถึง ทรงดํารงราชธรรมเพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง

 

พระแส้จามรี กับ พัดวาลวีชนี หมายถึง ทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์

 

ฉลองพระบาทเชิงงอน หมายถึง ทรงทํานุบํารุงปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักร

 

เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐาน พระมหาเศวตฉัตรอันมีระบายขลิบทอง จงกลยอดฉัตรประกอบรูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุด ระบายชั้นล่างสุดห้อยอุบะจําปาทอง แสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ

 

เบื้องล่างกรอบอักษรพระปรมาภิไธยมีแถบแพรพื้นสีเขียว ถนิมทอง ขอบขลิบทอง มีอักษรสีทองความว่า ‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒’ ปลายแถบแพร

 

เบื้องขวามีรูปคชสีห์กายม่วงอ่อนประคองฉัตร 7 ชั้น หมายถึงข้าราชการฝ่ายทหาร

 

เบื้องซ้ายมีรูปราชสีห์กายขาวประคองฉัตร 7 ชั้น หมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกัน

 

ข้างคันฉัตรด้านในทั้งสองข้างมีดอกลอยกนกนาค แสดงถึงปีมะโรง นักษัตรอันเป็นปีพระบรมราชสมภพสีทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชน

 

ภาพ: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR