×

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

18.04.2019
  • LOADING...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ด้วยพิธีนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศอย่างเป็นทางการว่า องค์พระประมุขพระองค์ใหม่ได้ทรงรับสมมติเป็นพระราชาธิบดี หรือพระเจ้าแผ่นดินของประเทศนั้นแล้วโดยบริบูรณ์

 

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ทำกันมาในเมืองไทยนั้น มีการแปรเปลี่ยนกันเป็นหลายคราว โดยพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลย่อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขรายละเอียดบางอย่างได้ตามพระราชนิยม โดยในปีพุทธศักราช 2562 พระราชพิธีได้มีรายละเอียดต่างๆ ตามหมายกำหนดการ ดังนี้

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ภาพประกอบ: Thiencharas W.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories