×

จุรินทร์-ดอน เปิดวงประชุมรัฐมนตรี APEC ผลักดัน FTAAP เขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลก

โดย THE STANDARD TEAM
17.11.2022
  • LOADING...
APEC

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต้อนรับรัฐมนตรี APEC และผู้เข้าร่วมการประชุมในการประชุมรัฐมนตรี APEC ประจําปี 2022 หรือ APEC Ministerial Meeting 2022 ร่วมกับ ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

 

จุรินทร์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ โดยเฉพาะในหัวข้อการค้าและการลงทุน จะเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐมนตรี APEC ร่วมกันติดตามผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของ APEC ตลอดทั้งปี และกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของ APEC ที่รองรับสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เปิดกว้าง ยั่งยืน มีพลวัต และมีการเชื่อมโยงกัน

 

ทั้งนี้ ไทยกําหนดหัวข้อหลักของการประชุม APEC 2022 คือ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) และไทยมีการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอดทั้งสามประเด็น

 

สำหรับการขับเคลื่อนที่สําคัญในส่วนของหัวข้อหลัก ‘Open.’ คือการเปิดกว้างไปสู่ทุกโอกาสด้านการค้าการลงทุน การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนการจัดทําเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) โดยที่ประชุมรัฐมนตรีการค้า APEC เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและบทบาทขององค์การการค้าโลก (WTO) และการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมิถุนายน 2022 ที่สมาพันธรัฐสวิส ที่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง

 

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรี APEC ในปีนี้ จะนําไปสู่ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการทํางานใน APEC ที่สอดรับกับหัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทยในปีนี้ ซึ่งก็คือ Open. Connect. Balance. จึงขอให้ทุกท่านใช้โอกาสนี้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินการของ APEC ให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อให้กับที่ประชุมผู้นําฯ ในปีนี้ต่อไป” จุรินทร์กล่าว

 

ทั้งนี้ สมาชิก APEC กำลังจัดทำแผนงาน FTAAP ระยะ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2023-2026 เพื่อตอบสนองสถานการณ์เศรษฐกิจโลกด้านการค้า การลงทุน นวัตกรรม การเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยคาดหวังให้เป็นเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปัจจุบันมี GDP รวมกันมูลค่ากว่า 52 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 2 ใน 3 ของ GDP โลก

 

APEC APEC APEC APEC APEC APEC APEC APEC APEC APEC APEC

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising