×

กกต. ไม่มีข้อทักท้วงร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. เดินหน้าสูตรหาร 100 ส่งให้นายกฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้

โดย THE STANDARD TEAM
23.08.2022
  • LOADING...
อิทธิพร บุญประคอง

วันนี้ (23 สิงหาคม) อิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามในหนังสือส่งถึง ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เรื่องร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว

 

โดยเนื้อหาระบุว่า การประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาภายใน 180 วัน ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาอนุญาตให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นั้น ตามมาตรา 132 (1) ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอ ตามมาตรา 131 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 2563 ข้อ 87 วรรคสอง ประกอบข้อ 101 ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาวาระที่สอง และให้ดำเนินการตามข้อ 102 ต่อไป

 

ตามหนังสืออ้างอิงได้แจ้งจัดส่งร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับดังกล่าวต่อ กกต. เพื่อให้ความเห็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 (2) นั้น ขอเรียนว่า กกต. ไม่ได้มีข้อทักท้วงต่อร่าง พ.ร.ป. ฉบับนี้แต่อย่างใด

 

สำหรับขั้นตอนต่อไป กกต. จะส่งร่าง พ.ร.ป. ฉบับนี้ กลับไปยังประธานรัฐสภา และเตรียมส่งนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ภายใน 20 วัน โดยนายกรัฐมนตรีจะต้องรอไว้ 5 วัน เพื่อรอว่าจะมีผู้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising