×
350504

สธ. ประกาศยกเว้นให้ รพ. ที่รักษาเฉพาะด้านผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการ แต่ต้องได้มาตรฐาน

โดย THE STANDARD TEAM
04.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (4 เมษายน) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม สบส. จึงจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

 

กำหนดให้โรงพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเป็นการชั่วคราว 

 

แต่ให้ยื่นคำขออนุมัติการประกอบกิจการสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ กับกรม สบส. และในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ยื่นกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการ และย่นระยะเวลาในการพิจารณา ทำให้โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 สามารถเปิดให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

 

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า แม้โรงพยาบาลฯ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายสถานพยาบาลตามประกาศ แต่ก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งในด้านอาคารสถานที่ ระบบบริการสนับสนุน เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีความเพียบพร้อม รองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพ 

 

อีกทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ยังคงมีอำนาจในการตรวจสอบและควบคุมให้โรงพยาบาล ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และหากโรงพยาบาลมีการให้บริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้รับบริการ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจสั่งให้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม หรือสั่งให้ระงับ หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะที่กำหนด และหากยังมีการฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งปิดโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราวหรือสั่งเพิกถอนได้

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories