×

GULF จับมือปูนซิเมนต์ไทย ตั้งบริษัทร่วมทุน ‘เอสจี โซล่าร์’ ลุยธุรกิจผลิต-จำหน่ายโซลาร์รูฟ

20.05.2022
  • LOADING...
GULF

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี หรือ GULF และปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ‘เอสจี โซล่าร์’ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต-จำหน่ายโซลาร์รูฟให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในเครือ SCC และเป็นลูกค้าของโรงไฟฟ้า SPP ของกลุ่ม GULF

 

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้ส่งบริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF1) บริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ซึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เซ็นสัญญาร่วมกับบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด (SCG Cleanergy) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ถือหุ้นโดย บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ในสัดส่วน 100% จัดตั้งบริษัท เอสจี โซล่าร์ จำกัด (SG Solar) ในประเทศไทย

 

โดยเป็นบริษัทร่วมทุนที่ GULF1 และ SCG Cleanergy ถือหุ้นในสัดส่วน 50:50 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SCC และเป็นลูกค้าของโรงไฟฟ้า SPP ของกลุ่ม GULF 

 

ทั้งนี้ SG Solar มีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าออกไปในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรมที่อยู่ในเครือข่ายของทั้งสองกลุ่มบริษัท

 

ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดย GULF มีความชำนาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง ในขณะที่ SCC เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพ็กเกจจิ้ง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท

 

นอกจากนี้การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของ GULF ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising