×

รัฐบาลย้ำ ปลดล็อกกัญชามีมาตรการดูแลผลกระทบสุขภาพและเด็กตามหลักสิทธิมนุษยชนทุกด้าน

โดย THE STANDARD TEAM
30.04.2023
  • LOADING...
กัญชา

วันนี้ (30 เมษายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันพบมีกระบวนการโจมตีนโยบายด้านกัญชาเพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อหวังผลทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง 

 

โดยมีการให้ข่าวว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุม หรือกฎหมายคลุมเครือ บังคับใช้ไม่ได้นั้น ขอเรียนว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่กำกับดูแลการใช้กัญชาที่รอบด้าน

 

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้ประโยชน์กัญชาแต่ละด้าน เช่น การควบคุมสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร โดยห้ามใส่ช่อดอกกัญชาในอาหาร, กำหนดหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายอาหารที่มีผสมกัญชาในร้านอาหาร, กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม, การขายช่อดอกกัญชาต้องได้รับอนุญาตทุกกรณี, ห้ามจำหน่ายให้กับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี นิสิต นักเรียน นักศึกษา สตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร, ห้ามขายในวัดและศาสนสถาน หอพัก สวนสาธารณะ สวนสนุก, ห้ามสูบทำให้เกิดกลิ่นและควันในที่สาธารณะทำให้เกิดความรำคาญ, ห้ามขายออนไลน์ ห้ามเร่ขาย ห้ามขายผ่านเครื่องขาย ฯลฯ

 

ไตรศุลีกล่าวต่อไปว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการติดตามดูแลภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขถึงผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เกี่ยวกับมาตรการการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิทธิเด็กในสถานการณ์การใช้กัญชาในประเทศไทยที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการอยู่ ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถตอบข้อห่วงใยของ กสม. ได้ทุกประเด็น

 

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) และกฎหมายลำดับรอง เพื่อรองรับการปกป้องคุ้มครองเด็ก เยาวชน สตรีตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร, การควบคุมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะช่อดอกอย่างเคร่งครัด รวมถึงการควบคุมการใช้กัญชา กัญชงในอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ, การควบคุมลักษณะบรรจุภัณฑ์ และฉลากต้องไม่มีลักษณะจูงใจเด็กและเยาวชน เป็นต้น

 

ไตรศุลีกล่าวต่ออีกว่า ครม. ได้รับทราบร่วมกันว่ากระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรผ่านการจัดอบรม ผลิตสื่อความรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัย ยังมีกลไกการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้กัญชา เพื่อเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลจากอาการไม่พึงประสงค์ในการใช้กัญชา 

 

โดยมีทั้งการรายงานผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนปลูกกัญชาผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อปลูกกัญชาได้ ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก็มีกลไกในการดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาด้วย

 

ในส่วนของมาตรการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพการปลูกกัญชา กัญชง เพื่อความปลอดภัยนั้น ได้ฃจัดทำคู่มือมาตรฐานการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวพืชกัญชา และจัดให้มีการอบรมสำหรับเกษตรกรและประชาชนให้ได้รับความรู้ด้านการปลูกและใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการปลูกและการดูแลรักษา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจต่อไปได้อย่างถูกต้อง 

 

ไตรศุลีกล่าวอีกว่า นโยบายกัญชาทางการแพทย์ได้รับการผลักดันมาอย่างเป็นขั้นตอนผ่านการพิจารณาร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่งระหว่างที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ที่เป็นกฎหมายหลักในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ ก็มีกฎหมายลำดับรองดูแลในมิติต่างๆ และเมื่อกฎหมายหลักมีผลบังคับแล้ว จะทำให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเกิดประโยชน์ต่อทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising