×

นิทรรศการฟิล์มกระจก เรื่องราวเหนือกาลเวลา มรดกความทรงจำที่ควรไปชม

โดย THE STANDARD TEAM
09.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (9 กรกฎาคม) พิธีเปิดนิทรรศการฟิล์มกระจก เรื่องราวเหนือกาลเวลา โดยมี วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน, ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมศิลปากร และผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิด

 

ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งจากภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อปี พ.ศ. 2560 กล่องที่ 1-24 และ 50-52 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,000 ภาพ บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในอดีต รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7

 

ทั้งนี้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาพถ่ายโบราณร่วมจัดทำคำบรรยายและคัดเลือกภาพถ่ายจำนวน 205 ภาพ นำมาจัดพิมพ์หนังสือในชื่อ ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ เล่ม 2 ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 หมวด ประกอบด้วยหมวดที่ 1 พระนคร แบ่งเป็น 12 หมวดรอง ได้แก่ พระราชวังและวัง พระราชพิธี ศาสนสถาน แม่น้ำลำคลอง ถนน ยานพาหนะ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงมหรสพ อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน ห้างร้าน และอาคารเบ็ดเตล็ด

 

และหมวดที่ 2 หัวเมือง แบ่งเป็น 4 หมวดรอง ได้แก่ พระราชวัง เสด็จประพาส เสด็จตรวจราชการ และโบราณสถาน ต่อมาท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ได้นำภาพถ่ายจากหนังสือ ร่วมกับภาพถ่ายชุดอื่น ไปออกแบบเนื้อหาและนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการภายใต้ชื่อ ฟิล์มกระจก เรื่องราวเหนือกาลเวลา รวมทั้งสิ้น 102 ภาพ 

 

นิทรรศการ ฟิล์มกระจก เรื่องราวเหนือกาลเวลา กำหนดเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 20 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories