×

เหล่าทัพจับมือต้านขบวนการบ่อนทำลายสถาบันในเว็บไซต์-สังคมออนไลน์

โดย THE STANDARD TEAM
30.10.2019
  • LOADING...
ศูนย์ Fake News

พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมที่ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม

 

พ.อ.หญิง ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบนโยบายแก่เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติการร่วม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนจำนวน 6 ด้าน

 

ได้แก่ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ให้ประชาชนมีความจงรักภักดีและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพัฒนาและขยายผลการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเต็มขีดความสามารถ น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพระราชปณิธานในการ ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา’ มาเป็นแนวทางดำเนินการ ตลอดจนสนับสนุนและขยายผลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงานตามพระบรมราโชบายป้องกันประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม 

 

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์บัญชาการทางทหาร ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบข่าวกรอง ระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธีร่วม เพื่อสนับสนุนแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) ตลอดจนการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี 2563 (กฝร.63) ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพ และการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ การรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติตามนโยบายของรัฐบาล การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายภายในประเทศ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ตลอดจนติดตามตรวจสอบผู้กระทำผิดที่เผยแพร่ข้อมูล การบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติในเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และการสร้างข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ (Fake News) ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

 

โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ โดยการส่งเสริมบทบาทและความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนตามแนวทางทัศนะของอาเซียน (ASEAN Outlook) 

 

พร้อมทั้งดำรงความต่อเนื่องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศ บูรณาการขีดความสามารถงานการทูตฝ่ายทหาร การพัฒนาขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร (ศทช.ศบท.) การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยการใช้ศักยภาพของกองทัพสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน 

 

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม เช่น การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก และพัฒนาขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัย 

 

ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมิตรประเทศ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมเพื่อรองรับหลักสูตรการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพไทยให้เป็นมาตรฐานสากล การบริหารจัดการกองทัพ โดยการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นทหารอาชีพให้กับกำลังพล โดยกำลังพลทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเด็ดขาด 

 

รวมทั้งดูแลทหารกองประจำการดุจญาติมิตรในครอบครัว โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิทธิกำลังพลตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่ พัฒนางานด้านสวัสดิการ การศึกษา ตลอดจนพิจารณาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยบนพื้นฐานของนวัตกรรม


ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว และสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการประสานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นเวทีที่ร่วมกันพิจารณาและตกลงใจในประเด็นสำคัญ อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในอันที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและความผาสุกให้กับประชาชนสืบต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising