×

รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เรียกร้องเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ผู้ชุมนุม จี้รัฐฯ ปฏิบัติด้วย ‘สันติวิธี’

โดย THE STANDARD TEAM
17.10.2020
  • LOADING...

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แถลงข้อเรียกร้องต่อภาครัฐจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน โดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมโดยสันติวิธี 

 

“สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเร็ว และกำลังลุกลามบานปลายไปสู่ความรุนแรง โดยเฉพาะหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และดำเนินการสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวันเมื่อคืนที่ผ่านมา

 

“ในสถานการณ์เช่นนี้ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังมีรายนามแนบท้าย ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อประชาชนผู้ชุมนุมโดยสันติวิธีตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่สร้างเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง 

 

“ขณะที่ทางรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งพิจารณาทบทวนท่าทีและแนวทางสื่อสารกับสังคมในปัจจุบัน ดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมอย่างเต็มที่ รวมทั้งเปิดการเจรจาพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ผ่านพื้นที่สาธารณะที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างสันติและปลอดภัย เพื่อหาทางออกจากวิกฤตโดยไม่มีความรุนแรงและความสูญเสียเกิดขึ้น”

 

ทั้งนี้ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ร่วมลงนามยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลมีรายนาม ดังนี้ 

 

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ

ผศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ

อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์

รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

อ.ชาลินี สนพลาย

อ.ดุลยภาพ จาตุรงคกุล

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

ผศ.ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล

อ.ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์

ผศ.ดร. ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร

อ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล

ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ

อ.วศิน ปั้นทอง

ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

อ.วิโรจน์ อาลี

ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

ผศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์

รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

อ.ดร.ชาร์ลี เธม

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising