×

กกต. คำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ พีระวิทย์ ไทรักธรรม ได้กลับสภาเป็น ส.ส. ส่วน ปชป. หลุด 1 เก้าอี้

28.01.2020
  • LOADING...

วันนี้ (28 มกราคม) คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เผยแพร่ประกาศผลการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตามที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 131/2563 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง ชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้คัดค้าน เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่าผู้คัดค้านกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) โดยการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครและพรรคการเมืองเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น การกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ ชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้คัดค้าน มีกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 226 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่งนั้น

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติให้คำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมีวิธีการคำนวณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 วรรคสอง ดังนี้

 

  1. นำคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งครบ 350 เขตเลือกตั้ง มาเป็นฐานคะแนนในการคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งรวมถึงคะแนนของพรรคประชาชนปฏิรูปด้วย

 

  1. การคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ต้องนำคะแนนของ ชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรี จำนวน 19,711 คะแนน ออกจากผลรวมคะแนนทั้งประเทศของพรรคประชาธิปัตย์ ในการคำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

 

  1. คำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 129 วรรคสี่และวรรคห้า ปรากฏผลการคำนวณที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

 

3.1 พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ลดลง จากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 20 คน เหลือจำนวน 19 คน

 

3.2 พรรคไทรักธรรมได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ จำนวน 1 คน จากเดิมที่ไม่ได้รับการจัดสรร

 

ทั้งนี้ไม่นำผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 มาคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ เนื่องจากการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ต้องคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131

 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอแจ้งให้ พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคไทรักธรรม ลำดับที่ 1 ได้รับการจัดสรรจากการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ดังกล่าวมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 6/5) นับแต่วันนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับ ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องหลุดจากตำแหน่งคือ ส.จ.เซ้ม-จักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าของโกวเซ้มฟาร์ม ฟาร์มไก่ชนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งเลื่อนลำดับขึ้นมาแทน กรณ์ จาติกวณิช ที่ลาออก โดยจักรพันธ์ถือว่าเป็น ส.ส. ได้เพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising