×

กกต. ยกคำร้อง ปม ตู่ นันทิดา ใช้วุฒิสมัครนายก อบจ. ชี้มีหลักฐานเชื่อได้ว่าจบ ป.ตรี จากต่างประเทศจริง

โดย THE STANDARD TEAM
01.11.2021
  • LOADING...
ตู่ นันทิดา

วันนี้ (1 พฤศจิกายน) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. ที่ 541/2564 เรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ โดยระบุว่า ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ได้รับรายงานกรณีมีเหตุอันควรสงสัย หรือความปรากฏต่อ กกต. และได้รับคำร้องว่า นันทิดา แก้วบัวสาย ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. สมุทรปราการ ได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 49(4) และมาตรา 120 ประกอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม 2562 มาตรา 35/1(2) กรณีลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

โดย กกต. ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พบว่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นันทิดาได้สมัครรับเลือกตั้งโดยระบุในใบสมัคร หัวข้อการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Science สาขา General Studies จากสถาบัน Southeastern University, Washington, D.C. พร้อมด้วยคำแปลภาษาไทย 

 

ซึ่งจากการไต่สวน นันทิดาได้ให้ถ้อยคำว่าสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามที่ระบุในใบสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ถ้อยคำว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ. ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากต่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่ถูกต้องตามกฎหมายประเทศนั้นๆ

 

ประกอบกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งการพิจารณาคุณวุฒิของนันทิดา และแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิดังกล่าวว่าเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของต่างประเทศตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งว่า สถาบัน Graduate School USA ซึ่งเป็นสถาบันเก็บรักษาข้อมูลนักศึกษาที่เคยศึกษาจากสถาบัน Southeastern University, Washington, D.C. (ปิดทำการไปแล้ว) ยืนยันว่านันทิดาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2544 โดยได้เข้าเรียนทุกวิชาในชั้นเรียนที่วิทยาเขต ณ กรุงลอนดอน

 

ทั้งนี้ จากพยานหลักฐานทั้งหมดจึงเชื่อได้ว่า นันทิดาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาทั่วไป จากมหาวิทยาลัย Southeastern University, Washington, D.C. โดยยื่นหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ถูกต้องตามกฎหมายประเทศนั้นๆ ประกอบการรับสมัครเลือกตั้งแล้ว ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่านันทิดาลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่ถูกร้อง กกต. จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising