×

‘ชุมชนดินแดง’ นำร่องธนาคารเวลา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต รองรับสังคมผู้สูงอายุ

27.12.2018
  • LOADING...

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโครงการ ‘ออมเวลา จิตอาสาใส่ใจพัฒนาสังคม’ มุ่งดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วยจิตอาสาให้สอดรับกับบริบทสังคมไทย พร้อมกำหนดนโยบายธนาคารเวลาเป็น 1 ใน 10 เรื่องของสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ โดยเป็นวาระเร่งด่วนดำเนินการปี 2561-2564

 

ช่วงสายวานนี้ (26 ธ.ค.) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ ‘ออมเวลา จิตอาสาใส่ใจพัฒนาสังคม’ ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนในพื้นที่ดูแลซึ่งกันและกัน พร้อมส่งเสริมให้ชุมชนดินแดงเป็นพื้นที่นำร่องของกรุงเทพมหานคร และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยใช้รูปแบบของธนาคารเวลา เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน

 

นายปรเมธี เผยข้อมูลของผู้สูงอายุว่า ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และกำลังจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 ด้วยประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 และในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด ด้วยประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 28

 

และเนื่องจากประเทศไทยมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในเรื่องการดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการมีจิตอาสาเข้ามาเป็นอาสาสมัครเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้กำหนดให้นโยบายธนาคารเวลาเป็น 1 ใน 10 เรื่องสังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นวาระเร่งด่วนในการดำเนินการระหว่างปี 2561-2564

 

ปลัด พม. กล่าวเสริมว่า กระทรวงได้ศึกษาแนวคิดธนาคารเวลาจากต่างประเทศ และนำมาปรับใช้กับประเทศไทย ซึ่งธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย คือพื้นที่ที่ให้จิตอาสาเข้ามาแบ่งปันเวลาให้กับการดูแลผู้สูงอายุในสังคม และเวลาที่จิตอาสาได้สะสมไว้จากการดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลกลับคืน เมื่อจิตอาสามีความต้องการและจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมดูแลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

ขณะนี้ได้นำร่องโครงการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว 42 แห่งใน 28 จังหวัด โดยมีจิตอาสาในพื้นที่นำร่อง 2,115 คน สำหรับกรุงเทพมหานคร นั้น พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ขับเคลื่อนธนาคารเวลาภายใต้โครงการ ‘ออมเวลา จิตอาสาใส่ใจพัฒนาสังคม’ ในพื้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1

 

ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีผู้อาศัยเป็นจำนวน 956 คน เป็นผู้สูงอายุ 252 คน คนพิการ 12 คน ผู้ป่วยติดเตียง 3 คน มีจิตอาสาร่วมโครงการ 21 คน คอยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรับส่งไปพบแพทย์ ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยทำความสะอาดห้องพัก เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นจิตอาสาโครงการธนาคารเวลา โดยลงทะเบียนผ่านทาง www.m-society.go.th และ www.dop.go.th หรือ Facebook: Jitarsabank อีกทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) โทร. 0 2 642 4306 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising