×

ผู้นำฝ่ายค้านย้ำ นายกฯ และ ครม. ถวายสัตย์ฯ ขาดถ้อยคำสาระสำคัญ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

โดย THE STANDARD TEAM
18.09.2019
  • LOADING...

วันนี้ (18 ก.ย.) ที่รัฐสภา เกียกกาย ซึ่งมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมี ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธาน

 

การประชุมได้พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี กรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 161 และการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 ตามที่ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะจำนวน 205 คนเป็นผู้เสนอ

 

โดยสมพงษ์ได้กล่าวถึงเหตุผลในการเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปฯ ว่า ในการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ต้องกล่าวถ้อยคำตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 161 ระบุไว้ว่า “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” เท่านั้น 

 

แต่ข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่าในการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ผ่านมาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ไม่ได้กล่าวถ้อยคำท่อนสุดท้ายที่มีสาระสำคัญที่ว่า “ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” อีกทั้งยังกล่าวถ้อยคำเพิ่มเติมที่ว่า “ตลอดไป” ทั้งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 

กรณีนี้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการถวายสัตย์ปฏิญาณ เพราะคณะรัฐมนตรีต้องกล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เท่านั้น จะกล่าวถ้อยคำซึ่งน้อยกว่าหรือยาวกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่ได้ รวมทั้งการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นการถวายให้คำมั่นสัญญาและการให้คำรับรองยืนยันอันเป็นความจริงต่อองค์พระประมุขว่าจะใช้อำนาจหน้าที่ภายใต้กรอบของการถวายสัตย์ปฏิญาณ จะใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่ได้ 

 

สมพงษ์ยังกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ยังเห็นว่าคำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภามิได้ดำเนินให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เช่น การแถลงนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตพื้นที่เขตเมืองโดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และการส่งเสริมเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งภาพรวมรัฐบาลต้องใช้งบประมาณมหาศาล แต่คณะรัฐมนตรีกลับไม่ชี้แจงที่มาของงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการดำเนินตามนโยบายดังกล่าว 

 

“ดังนั้นจึงถือว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้กระทำอันเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ ส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการอนุมัติงบประมาณต่างๆ ของรัฐบาลอีกด้วย” สมพงษ์กล่าวในที่สุด

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories