×

ศาล รธน. ประกาศกระชับพื้นที่เข้ม อ่านคำวินิฉัย ประยุทธ์หลุดนายกฯ หรือไม่

โดย THE STANDARD TEAM
01.12.2020
  • LOADING...
ศาลรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (1 ธันวาคม) ศาลรัฐธรรมนูญประกาศเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับอาณาบริเวณพื้นที่ ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

 

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลง เฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ประกอบกับหน่วยงานทางความมั่นคงได้แจ้งต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุ หรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย และความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น

 

เพื่อให้กระบวนการพิจาณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 8 (8) ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 และข้อ 16 ของระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาล พ.ศ. 2562 ประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ‘ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง อาณาบริเวณหรือพื้นที่ ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย’

 

ข้อ 2 กำหนดให้อาณาบริเวณหรือพื้นที่ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ ใช้เป็นอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 00.01-23.59 น.

 

ข้อ 4 ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามประกาศนี้

 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories