×
295524

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายตรงเบี้ยคนชราและเบี้ยความพิการทั่วประเทศ ม.ค. ‘63

โดย THE STANDARD TEAM
15.10.2019
  • LOADING...
เบี้ยคนชรา

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามโครงการ e-Payment ภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ National e-Payment Master Plan โดยทำหน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นแทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภท 

 

ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกัน และตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 7,774 แห่งทั่วประเทศ

 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง ซึ่งการจ่ายเงินดังกล่าวจะมีรอบการจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการก็จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้นๆ ขณะนี้ได้นำร่องจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิโดยตรงในจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน 2562 

 

ทั้งนี้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิโดยตรงจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานและแบ่งเบาภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีสิทธิจะได้รับเงินรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories