×

ชินวรณ์ขอทุกฝ่ายจับมือกันถอดสลักบ้านเมือง เปิดทางให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปได้

โดย THE STANDARD TEAM
23.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (23 กันยายน) ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา อภิปรายในวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยกล่าวว่าวันนี้ตนรู้สึกมีความภาคภูมิใจอีกครั้งที่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและอภิปรายต่อประเด็นร่างแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ

ตอนที่สภาแห่งนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาแนวทางในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตนก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ลุกขึ้นอภิปรายในสภาแห่งนี้ว่า เมื่อวันนี้เราได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง เราก็พบความจริงในฐานะผู้ใช้ว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 นั้นมีปัญหา ไม่ว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้งก็ตาม ระบบการเลือกตั้งที่ทำให้มีระบบที่มีพรรคเล็กพรรคน้อยลงมาสมัครกันอย่างมากมาย และมีระบบการคิดคะแนนที่มีปัญหาในช่วงระหว่างการเลือกตั้งนั้น ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ได้มีการโจษจันกันชัดเจนว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาในเรื่องนี้ แล้วก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ

 

เรื่องที่สองที่มีการพูดถึงกันมากก็คือสิทธิเสรีภาพ ถ้าหากเราติดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนค่อนข้างชัดเจนและครอบคลุมมากกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แม้แต่เรื่องของการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 นั้นยังขาดความสมดุล และมีความจริงใจในการกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่น ประกอบกับเมื่อมีการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญนี้อย่างต่อเนื่อง เราพบความเป็นจริงว่าสังคมทางการเมืองของเราขาดดุลยภาพ ความขัดแย้งในทางสังคมจึงเกิดขึ้น 

 

“คิดว่าคงไม่มีใครปฏิเสธ ถึงแม้วันนี้ตนได้ยึดหลักว่าเราจะต้องพิจารณาอยู่บนหลักการและเหตุผลในการแก้ไขกฎหมายสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอื่นที่อาจจะเป็นความแตกต่างทางด้านปัจเจกบุคคล แต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเมื่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศไม่มีดุลยภาพ ความขัดแย้งก็ต้องเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่มีข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่จะให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ และให้หยุดการคุกคามพี่น้องประชาชน” ชินวรณ์กล่าว

 

ชินวรณ์กล่าวต่อไปว่า แม้แต่เมื่อวานนี้กลุ่มพี่น้องประชาชนก็ยังเข้าชื่อกันในการขอเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และแน่นอนที่สุด คณะกรรมาธิการฯ ที่ตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้ศึกษาอย่างเป็นกลางทั้งข้อดีและข้อเสียก็พบข้อเสนอแนะความเป็นจริงไม่ต่ำกว่า 20 ประเด็นที่เสนอแนะว่าควรที่จะมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แม้แต่ในหมวดบทเฉพาะกาลหลังสุดก็ได้มีข้อเสนอที่ชัดเจนว่าควรจะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญของปี 2560 นั้นเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าแก้ไขได้ยากหรือแก้ไขไม่ได้เลย ผิดหลักการในการให้เสียงข้างน้อยมีอิทธิพลมากกว่าเสียงข้างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะเปิดประตูไปสู่การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

“อย่างไรก็ตาม เมื่อเราอยู่บนพื้นฐานที่เรียกว่าแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ยาก สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าจะทำอย่างไรที่จะนำเสนอการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นไปได้จริง โดยเฉพาะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ได้มีส่วนปรึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรให้แนวความคิดในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเอกภาพ ในท้ายที่สุดเราก็มีร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล คือให้มีการแก้ไขมาตรา 256 และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15/1 เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการจัดตั้ง สสร.” ชินวรณ์กล่าว 

 

ชินวรณ์กล่าวต่อไปอีกว่า ในวันนี้เราได้มีหลักความคิดในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้เป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อสะเดาะกลอนไปสู่การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เราต้องการที่จะแก้ไขให้เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่สร้างดุลยภาพ สร้างเสถียรภาพให้กับการเมือง หรือที่หลายคนบอกว่าต้องการที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นของประชาชน และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่กินได้

 

แต่ว่ามีข้อจำกัดว่าเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ให้แก้ไขได้ยาก การแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงมีความจำเป็น พวกเราสมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ ถ้าเราเปิดใจกว้างจากข้อจำเป็นและเหตุผลที่ได้กล่าวมา จึงคิดว่าวันนี้ถึงเวลาที่ต้องกลับมาดูว่าเราควรที่จะมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 นี้หรือไม่ และในขณะเดียวกัน ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คิดว่าถ้าหากเราจะทำการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อที่จะให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดและเป็นกลางก็คือเราจะต้องใช้แนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วม นั่นก็คือการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ขึ้นมา เพื่อดำเนินการในการเสนอร่างฯ ซึ่งมีข้อแตกต่างกันบ้าง ร่างของพรรคฝ่ายค้านนั้นให้เลือกตั้ง สสร. โดยตรงมา 200 คนสำหรับการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ ส่วนร่างของพรรคร่วมรัฐบาลก็ให้มีการเลือกตั้งโดยตรงตามสัดส่วนของประชากรจำนวน 150 คน และให้คัดเลือกโดยอ้อมจากสมาชิกรัฐสภา ที่เลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้าใจในด้านนิติบัญญัติเข้ามาจำนวน 20 คน และจากที่ประชุมอธิการบดีเพื่อเลือกผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องกฎหมายมหาชน ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทางด้านผู้มีประสบการณ์บริหารราชการแผ่นดินอีก 20 คน และเพื่อเปิดกว้างให้นักเรียนและนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย จึงให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไปกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา

 

การกำหนดแนวทางนี้เพื่อต้องการที่จะแก้จุดอ่อนในการที่จะตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างฯ เพราะการตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน ก็คือเมื่อเลือกตั้งโดยตรงมา 200 คน ซึ่ง 200 คนนี้ต้องไปตั้งกรรมาธิการยกร่างฯ ซึ่งกรรมาธิการยกร่างฯ ก็จะมีอิทธิพลต่อการชี้นำ สสร. เพราะฉะนั้นเราต้องการให้คนยกร่างฯ มีส่วนมาตั้งแต่เริ่มต้นในฐานะ สสร. นี่คือเหตุผลสำคัญว่าวันนี้เราจะต้องนำเสนอการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อเปิดประตูครั้งสำคัญในการนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่พวกเราต้องการว่าจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ 

 

“คงไม่มีใครอยากเห็นบ้านเมืองกลับไปอยู่จุดเดิม ไม่มีใครอยากเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องทำโดยวิธีทางลัดหรือวิธีรัฐประหารอีกแล้ว เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เสียหายเพียงแต่ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปโดยระบอบประชาธิปไตย ตนคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองยิ่งมากกว่าเป็นร้อยเท่าทวีคูณ” ชินวรณ์กล่าว 

 

ชินวรณ์กล่าวอีกว่า โดยช่วงเวลาอันจำกัดนี้ ตนจึงขอเรียกร้องต่อเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาแห่งนี้ 4 ประการ

 

ประการที่ 1 เราต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้จึงคิดว่าถ้าหากว่าเรายังยึดอัตตาในแต่ละฝ่าย การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ หากเรามาร่วมกัน มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างก็มาปรึกษาหารือกันในชั้นกรรมาธิการฯ เพื่อปรับปรุงให้มีโอกาสที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นได้จริงก็น่าจะมีโอกาสสูงขึ้น

 

ประการที่ 2 ขอเรียกร้องให้กระบวนการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นไปตามครรลองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน นั่นคือการที่จะให้มี สสร. ขึ้นมาเพื่อดำเนินการในการยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ทั้งฉบับต่อไป 

 

ประการที่ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญจะต้องดำเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่วาทกรรม แต่เป็นเรื่องที่เราต้องการสร้างความสมานฉันท์ เป็นเรื่องที่เราต้องการให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วม และเมื่อไรที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วม ก็คิดว่าจะมีความยั่งยืนในการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับต่อไป

 

ประการที่ 4 เราต้องการที่จะเห็นว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ ผลสุดท้ายจะทำให้การเมืองนั้นมีเสถียรภาพ ถ้าเมื่อไรการเมืองมีเสถียรภาพ รัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพด้วย รัฐบาลสามารถที่จะออกนโยบายในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน ในท้ายที่สุดเราก็ไม่ต้องมาพะวงกับเรื่องความขัดแย้งในบ้านเมืองของเราอีก 

 

“มาร่วมมือกันถอดสลักของบ้านเมืองเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์และเพื่อให้การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นไปได้จริง ส่วนรายละเอียดและเนื้อหาก็คิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราที่จะเข้าไปร่วมเป็นกรรมาธิการจะได้มาช่วยกันเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ต่อไป” ชินวรณ์กล่าวในที่สุด

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising