×

‘ชัชชาติ’ ประชุมร่วม ทีดีอาร์ไอ ต่อยอดงานวิจัยแก้ปัญหา 5 ด้าน ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่

โดย THE STANDARD TEAM
16.06.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

วันนี้ (16 มิถุนายน) ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ ในประเด็นการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างไรด้วยงานวิจัย ซึ่งทางทีดีอาร์ไอกำหนดไว้ 5 ประเด็น ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการด้านศึกษา การจัดการขนส่งสาธารณะ การจัดการใบอนุญาตต่างๆ และการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน  

 

ชัชชาติกล่าวว่า สำหรับหน่วยงานทีดีอาร์ไอ เปรียบเป็นหน่วยสมองให้กับหลายหน่วยงาน งานหลายอย่างมีการศึกษาไว้แล้ว ฉะนั้นการมาร่วมมือทำงานจะทำให้มีคำตอบเรื่องต่างๆ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ในเรื่องการศึกษา ทางทีดีอาร์ไอได้นำแผนการศึกษาไปดูรายละเอียด และช่วยพิจารณาว่าจะปรับใช้อย่างไร หัวใจอย่างหนึ่งคือการหาจุดเชื่อมร่วมกับหลายๆ ภาคีเครือข่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาให้ดี กทม. เองมีอิสระในการปรับปรุงหลักสูตรเรื่องอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ส่วนนี้ทีดีอาร์ไอเองช่วยแนะแนวเพิ่มเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ

 

ประเด็นการฝึกอาชีพ กทม. ถือว่ามีโรงเรียน มีศูนย์ฝึกอาชีพแล้ว แต่ส่วนตัวมองว่ายังไม่ตอบโจทย์ในด้านอุตสาหกรรมปัจจุบัน เพราะเท่าที่ทราบมีแต่หลักสูตรเดิมๆ แต่หลักสูตรที่สอดคล้องกับธุรกิจในอนาคต ธุรกิจสร้างสรรค์ยังไม่มีเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับอาชีพที่เกิดขึ้น

 

ชัชชาติกล่าวถึงเรื่องระบบการขนส่งว่า ทางทีดีอาร์ไอมีข้อเสนอแนะเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มีข้อน่าสนใจมาก แต่เรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะคิดว่าอนาคตต้องมีการมาหารือนอกรอบ ส่วนเรื่องป้ายรถเมล์ควรมีการกำหนดจุดที่เหมาะสม สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะรถเมล์เป็นส่วนสำคัญของการเดินทาง

 

ทั้งนี้ เรื่องการจัดการขยะมีความคิดเห็นตรงกันว่า จะต้องจัดระบบแยกตั้งแต่ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิลส่วนไหนนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์และลดปริมาณขยะที่มี ส่วนโจทย์เรื่องคอร์รัปชันโจทย์นี้ทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันให้มาปรึกษาร่วมกับทีดีอาร์ไอ สิ่งหนึ่งที่คิดว่าควรทำคือการรวมศูนย์ในการออกใบอนุญาตการก่อสร้างการทำงานต่างๆ ให้อยู่ในที่เดียว แต่ทั้งนี้ก็จะต้องหารือถึงแนวทางที่สมควรต่อไป

 

ด้านสมเกียรติกล่าวว่า ในประเด็นต่างๆ เคยมีการพูดคุยตั้งแต่ในช่วงก่อนผู้ว่าฯ กทม. ขึ้นดำรงตำแหน่งแล้ว ทั้งนี้ ในฐานะสถาบันวิชาการยืนยันที่จะสนับสนุนส่งเสริมนโยบายที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด โดยจะช่วยสังเคราะห์ หาข้อเสนอที่จะนำไปสู่ข้อปฏิบัติ ทำให้นโยบายต่างๆ เหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง สุดท้ายขอยินดีกับคนกรุงเทพฯ ที่ได้ผู้ว่าฯ กทม. ที่มีทีมที่อยากทำงานให้คนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising