×

จับตาประชุม ครม. นัดแรกปี 2565 ผ่านออนไลน์ คลังชงมาตรการหนุนนำเข้ารถ EV ประกันสังคมชงลดเงินสมทบมาตรา 40 ยาว 6 เดือน

โดย THE STANDARD TEAM
04.01.2022
  • LOADING...
ประชุม ครม.

วันนี้ (4 มกราคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกของปีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ หลังจากที่ทำเนียบรัฐบาลออกคำสั่งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอน โดยงดการประชุมและพบปะนัดหมายต่างๆในทำเนียบรัฐบาลอย่างน้อย 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 

 

สำหรับการประชุม ครม. ในวันนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนจะหารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอไมครอน หลังจากที่ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วมาอยู่ที่ 1,780 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนมีการเดินทางและรวมตัวกันในกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง และการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 

 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

 

1. กระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือ 60% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

โดยลดอัตราเงินสมทบเหลือ 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อเดือน ได้สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

 

มีผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับประโยชน์จากการลดอัตราเงินสมทบ จำนวน 10.57 ล้านคน รวมวงเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จำนวน 1,408.56 ล้านบาท

 

2. กระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) โดยรายละเอียดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า (รถ EV) ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) ที่นําเข้ามาเพื่อทดลองตลาด ตามมาตรการสนับสนุนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

 

กระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

 

3. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,125.56 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (จำนวน 17 จังหวัด)

 

4. กระทรวงกลาโหมเสนอขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอการป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 4

 

6. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอขอก่อหนี้ผูกพันรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ในโครงการ ‘อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักข้าราชการตำรวจฯ’ จำนวน 6 อาคาร

 

7. สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

 

8. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….

 

9. กระทรวงคมนาคมรายงานผลการพิจารณาเจรจาการบินระหว่างไทย-แคนาดา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising