×

ครม. อนุมัติ 3 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสู้ภัยโควิด-19 ชู OTOP สมุนไพรไทยและนวดไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ

โดย THE STANDARD TEAM
23.11.2020
 • LOADING...
อนุชา ครม

วันนี้ (23 พฤศจิกายน) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมอนุมัติ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19, โครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

 

โครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด -19 โดยกระทรวงมหาดไทย (โครงการย่อยภายใต้โครงการขับเคลื่อน OTOP ภายใต้วิถีชุมชนแบบปกติใหม่ (New Mormal)) งบประมาณวงเงินรวม 95 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ทั้ง 76 จังหวัด โดยกิจกรรมจะจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด-19 จำหน่ายสินค้า OTOP/อาหารชวนชิม/บริการท่องเที่ยวชุมชน/สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น/นิทรรศการ เป็นต้น  

 

วัตถุประสงค์ 

 1. บรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มช่องทางระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2. จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
 3. เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ OTOP และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 

โครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรสมุนไพรวนเกษตร 10 แห่ง (จังหวัดเชียงราย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครพนม ชุมพร และพัทลุง) ผู้ประกอบการ OTOP 250 ราย วิสาหกิจชุมชนและประชาชน 2,500 คน ในวงเงินประมาณ 8.3 ล้านบาท 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ รองรับสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งหลังสถานการณ์โควิด-19 
 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้มีความรู้ในการปลูกสมุนไพรวนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ก่อให้เกิดรายได้จากเดิม และมีความยั่งยืนในชุมชน 
 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร และสารสกัดให้มีมาตรฐานสามารถส่งออกต่างประเทสได้ 
 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ในการคืนถิ่นของคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังคนยุคใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นในภาคการเกษตรสมุนไพรมืออาชีพ 
 5. เพื่อส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการเดิมที่มีสินค้าจากลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP แต่ขาดความชำนาญในการพัฒนาและขยายสู่ตลาดสากล 
 6. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  
 7. เพื่อส่งเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 8. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การระบายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการนำผลิตภัณฑ์สินค้าเข้าสู่ระบบการตลาดแบบดิจิทัลออนไลน์ เชื่อมโยงกับอีคอมเมิร์ซที่สามารถแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 

 

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วงเงินประมาณ 9.2 ล้านบาท โดยจะเปิดหลักสูตรอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จำนวน 20 รุ่น รุ่นละ 40 คน และหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 40 คน ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีอาชีพด้านการนวด

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีรายได้ในการดูแลครอบครัว
 2. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เกี่ยวกับการนวดเพื่อสุขภาพ การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนววิถีใหม่ (New Nomal) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนได้อย่างถูกต้อง
 3. สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อให้มีกำลังคนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

 • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising