×

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ให้สอดคล้องกับ WADA รักษาผลประโยชน์ทางกีฬาของไทย

โดย THE STANDARD TEAM
28.12.2021
  • LOADING...
ครม.

วันนี้ (28 ธันวาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการWADAกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ 

 

โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.ก. คือแก้ไขบทนิยาม แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ 

 

  1. บทนิยาม เช่น การแก้ไขนิยามคำว่า ‘สารต้องห้าม’ การเพิ่มบทนิยามคำว่า ‘วิธีการต้องห้าม’ การแก้ไขนิยามคำว่า ‘สมาคมกีฬา’, ‘การแข่งขันกีฬา’, ‘นักกีฬา’ และ ‘บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา’ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ใน WADA Code และมาตรฐานสากล

 

  1. คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เช่น 


2.1

  • ยกเลิกให้ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้สำนักงานฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ (Operating Independence) 

 

  • ยกเลิกอำนาจในการเสนอแนะรัฐมนตรีในการกำหนดรายชื่อสารต้องห้าม และยกเลิกอำนาจในการประกาศกำหนดระดับ ประเภทชนิดกีฬา และการแข่งขันกีฬาที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม                                              

 

2.2

  • คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เช่น คณะกรรมการการแพทย์, คณะกรรมการพิจารณาโทษ และคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพิจารณา เช่น คณะกรรมการพิจารณาโทษมีอำนาจพิจารณาโทษและออกคำสั่งลงโทษได้เอง โดยไม่ต้องส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ออกคำสั่งเพิ่มเติม ให้โอกาสนักกีฬา บุคคลที่สนับสนุนการกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสโต้แย้งและแสดงหลักฐานในกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม 

 

  1. สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและหน้าที่และอำนาจให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยแยกการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้มีความเป็นอิสระต่อกัน และให้สำนักงานฯ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม รวมถึงเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

 

  1. มาตรการลงโทษ ยกเลิกการกำหนดโทษ ซึ่งกำหนดให้โทษทางกีฬามิใช้โทษทางอาญา โดยกำหนดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ใน WADA Code ซึ่งเป็นมาตรการการลงโทษทางการกีฬาที่ถือปฏิบัติกันในวงการกีฬาทั่วโลก ที่ไม่ใช่โทษทางอาญา

 

ธนกรยังกล่าวว่า ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ยังชี้แจงที่ประชุม ครม. ยืนยันว่า ร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ว่าสอดคล้องกับหลีกการของ WADA (องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก) และมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการออกกฎหมายในรูปแบบ พ.ร.ก. เพื่อไม่ให้ไทยถูกตัดสิทธิในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2565 ประมาณ 5.5 หมื่นล้านบาท  

 

“หากไทยดำเนินการแก้ไขกฎหมายได้ กกท. ก็จะดำเนินการขอให้ WADA พิจารณายกเลิกมาตรการลงโทษต่างๆ ซึ่งรวมถึงการปลดล็อกเรื่องการชักธงชาติไทยให้ทันการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน” ธนกรกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising