×

เรียก Thai VietJet ชี้แจง พบผิดพลาดออกตั๋วซ้ำ หลังปล่อยผู้โดยสารเกิน 1 รายยืนบนเที่ยวบินภูเก็ต เตรียมตรวจเข้มทุกเที่ยวบิน

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2022
  • LOADING...

วันนี้ (3 ธันวาคม) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เผยแพร่เอกสารระบุว่า จากกรณีที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีเที่ยวบินของสายการบิน Thai VietJet ล่าช้าและยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จำนวน 3 เที่ยวบิน และมีกรณีผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งของเครื่องบิน CAAT ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยและการดูแลผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งสายการบินต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 จึงได้เชิญผู้แทนสายการบิน Thai VietJet เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โดยจากการตรวจสอบ CAAT ขอชี้แจงข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้

 

  1. สายการบิน Thai VietJet ชี้แจงว่า มีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เนื่องจากการล่าช้าสะสมต่อเนื่องของการให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ทันก่อนกำหนดเวลาประกาศปิดเพื่อซ่อมทางวิ่งของท่าอากาศยานภูเก็ตในเวลา 23.30 น.

 

  1. การล่าช้าสะสมนั้นทำให้เที่ยวบิน VZ2304 ที่บินจากกรุงเทพฯ ไปยังภูเก็ต ต้องยกเลิก และส่งผลต่อเนื่องให้เที่ยวบินขากลับจากภูเก็ตคือ VZ2305 ต้องถูกยกเลิกไปด้วย สายการบินจึงขอย้ายผู้โดยสารจากเที่ยวบิน VZ2305 ที่มีความจำเป็นต้องต่อเครื่องมาขึ้นเครื่องของเที่ยวบิน VZ309 ซึ่งกำลังจะออกจากทางภูเก็ต 

    อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการถ่ายโอนผู้โดยสารนั้นมีความผิดพลาด ทำให้ออกที่นั่งซ้ำกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดจำนวนผู้โดยสารเกินตามที่เป็นข่าว ทำให้เที่ยวบิน VZ309 ต้องย้อนกลับมาที่เกตเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และสุดท้ายไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากเกินเวลา จึงต้องยกเลิกเที่ยวบิน VZ309 ด้วย

 

  1. สายการบิน Thai VietJet ได้ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 โดยการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนจัดหาที่พักให้กับผู้โดยสารทั้งที่กรุงเทพฯ และภูเก็ต ทั้งนี้ สายการบิน Thai VietJet ได้เสนอการดูแลผู้โดยสารด้วยการคืนเงินค่าโดยสาร หรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้แก่ผู้โดยสารให้สามารถเดินทางได้ในช่วงเช้าของวันที่ 2 ธันวาคม 2565 หรือตามวันที่ผู้โดยสารต้องการ นอกจากนี้สายการบินได้จ่ายค่าชดเชยในรูปแบบของเงินสด 1,200 บาท หรือ Travel Voucher มูลค่า 1,500 บาท

 

  1. สำหรับประเด็นที่มีผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งของเครื่องบิน ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยนั้น CAAT ได้สั่งการให้สายการบิน Thai VietJet ชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้ CAAT ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบิน Thai VietJet เพื่อแจ้งความประสงค์และขอรับค่าชดเชยได้โดยตรง แต่หากมีข้อขัดข้องสามารถร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ caat.or.th/complaint

 

CAAT จะตรวจสอบหลักฐานการดูแลผู้โดยสารของสายการบินในทุกเที่ยวบิน หากตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม หรือมีผู้โดยสารร้องเรียนว่าไม่ได้รับการดูแล จะถูกพิจารณาความผิดและดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.การเดินอากาศฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising