×

กทม. ผ่อนคลายร้านอาหาร ผ่านมาตรฐาน Thai Stop Covid Plus จำหน่ายแอลกอฮอล์ได้เหมือนร้านที่ผ่าน SHA

โดย THE STANDARD TEAM
14.11.2021
  • LOADING...
Thai Stop Covid Plus

วานนี้ (13 พฤศจิกายน) กรุงเทพมหานครเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 46) เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการให้บางสถานที่สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่แบบบูรณาการ ดังนี้

 

  1. ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต หรือตู้เกม สามารถเปิดดำเนินการได้ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลา และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด เช่น มาตรการ DMHTTA, มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention), มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

 

  1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus) ของกรมอนามัย สามารถเปิดให้บริการได้เช่นเดียวกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising