×

กทม. เตรียมรับมือฝุ่น PM2.5 ขอความร่วมมืองดเผาหญ้า-ขยะ ปรับปรุงเตาเผาศพ ลดจำนวนกระถางธูปในศาล

โดย THE STANDARD TEAM
14.11.2021
  • LOADING...
PM2.5

วันนี้ (14 พฤศจิกายน) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี จะเกิดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 เกินมาตรฐาน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสภาพอากาศปิด ส่งผลให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละออง PM2.5

 

เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟไหม้หญ้า ปี 2564-2565 ให้เกิดประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างใกล้ชิด ติดตามระดับปริมาณของฝุ่น PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ‘การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง’

 

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดหลัก เช่น เข้มงวดการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท รวมถึงได้กำชับและขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องยนต์ เพื่อไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานกำหนด รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาในที่โล่ง และไม่ขับช่วยดับเครื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือให้หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อไม่ให้ก่อมลพิษ เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับสำนักงานเขต ดำเนินการฉีดล้างใบไม้และล้างทำความสะอาดถนน รวมถึงพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง รวมถึงปลูกต้นไม้เพิ่มเติมทั้งในสวนสาธารณะ เกาะกลาง ใต้ทางเส้นทางรถไฟฟ้าและพื้นที่ว่าง เพื่อช่วยฟอกอากาศและดูดซับฝุ่นละอองอีกทางหนึ่ง 

 

นอกจากนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวปีนี้ รวมทั้งได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือประชาชน ดังนี้

 

  1. ขอให้ปรับปรุงไม่ให้ต้นไม้ที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองเหี่ยวแห้ง หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน 

 

  1. งดการเผาซากวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เพื่อทำการเพาะปลูกใหม่ เนื่องจากเป็นการทำลายหน้าดิน และการเผาซากวัชพืชยังเป็นการทำลายปุ๋ยหมักตามธรรมชาติ ทำให้ต้องใช้ปุ๋ยในการเพาะปลูกมากขึ้น ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

 

  1. งดการเผาขยะมูลฝอย การเผาหญ้า เศษกระดาษในชุมชน และบริเวณริมถนนสองข้างทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากกลุ่มควันจากการเผาไหม้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะ

 

  1. จัดทำรั้วกั้นรอบพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นนำขยะมาทิ้ง และขอให้ทำการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หญ้า

 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่กวดขัน จับกุมผู้ที่กระทำการเผาหญ้าและลุกลามสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรืออาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตราอื่นๆ ซึ่งมีโทษหนักกว่า และขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าบริเวณพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในเขตกรุงเทพมหานคร หากพบเหตุไฟไหม้หญ้าและกองขยะ หรือเหตุสาธารณภัยอื่นๆ สามารถแจ้งเหตุได้ทางโทรศัพท์สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ในส่วนของสำนักอนามัยได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง PM2.5 ประกอบกิจการอย่างถูกสุขลักษณะในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนี้ 

 

  1. รณรงค์ให้ฌาปนสถานทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 308 แห่ง มีการบำรุงรักษาเตาเผาศพให้มีสภาพสมบูรณ์ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ฌาปนสถานดำเนินงานเผาศพอย่างถูกวิธี ได้แก่ ไม่ใส่สิ่งของส่วนตัวของผู้ตายและวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษเงินกระดาษทอง ดอกไม้จันทน์ ลงไปในหีบศพเกินความจำเป็น และควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาควันไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส เป็นต้น รวมทั้งได้ประสานสำนักงานเขตตรวจวัดเขม่าควันที่ระบายออกทางปล่องเตาเผาศพเป็นประจำทุกปี ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม หากเตาเผาศพใดมีค่าเขม่าควันเกินกว่าค่ามาตรฐาน จะขอความร่วมมือวัดให้ปรับปรุงเตาเผาศพให้ได้มาตรฐาน 

 

  1. ขอความร่วมมือให้ศาลเจ้าทุกแห่ง จำนวน 77 แห่ง ดำเนินการเพื่อลดการปล่อยฝุ่นละอองจากการจุดธูปและการเผากระดาษ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ การลดจำนวนกระถางธูป การให้บริการธูปก้านสั้นและมีควันน้อยลง การตั้งวางกระถางธูปในจุดที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดีหรือตั้งวางด้านนอกอาคาร การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดับควันธูปเมื่อไหว้ขอพรเสร็จแล้ว และการลดหรือหลีกเลี่ยงการเผากระดาษในที่โล่งแจ้ง เป็นต้น รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองเมื่อเข้าไปใช้บริการในศาลเจ้าหรือลดระยะเวลาในการสัมผัสกับเขม่าควัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และกลุ่มเด็ก
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising