×

เปิดคู่มือเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. เตรียมอะไรบ้าง

โดย THE STANDARD TEAM
09.05.2022
 • LOADING...
BKK คู่มือเลือกตั้ง

สรุปทุกข้อสงสัยที่คุณอยากรู้ และต้องรู้ เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565

 

 • เช็กผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 2565 แบบ​เรียลไทม์​ ได้ที่ ​https://bkkelection2022.wevis.info/map/
 • เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565′ – THE STANDARD BKK Election 2022 ได้ที่ https://thestandard.co/bkkelection2022/

 


 

BKK คู่มือเลือกตั้ง

 

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. วันไหน เวลาใด?

 

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.00-17.00 น.

 


 

BKK คู่มือเลือกตั้ง

 

ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

 

บัตรประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ โดยต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

 


 

BKK คู่มือเลือกตั้ง

 

ไปถึงหน่วยเลือกตั้งต้องทำอะไรบ้าง?

 

 1. ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้งหรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และจดหมายเลขลำดับที่ของตัวเองไว้เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่

 

 1. แสดงตนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนโดยใช้บัตรประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) พาสปอร์ต หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย

 

 1. รับบัตรเลือกตั้งพร้อมเซ็นชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และบัตรเลือกตั้ง ส.ก.

 

 1. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องเครื่องหมาย ดังนี้
  • บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ให้เลือกผู้สมัครได้ 1 คน
  • บัตรเลือกตั้ง ส.ก. ให้เลือกผู้สมัครในเขตของตนเองได้ 1 คน

 

 1. นำบัตรเลือกตั้ง 2 ใบที่พับเรียบร้อยแล้ว หย่อนลงหีบเลือกตั้งด้วยตัวเอง

 


 

BKK คู่มือเลือกตั้ง

 

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. ล่วงหน้าได้ไหม?

 

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า

 

กรณีที่ไม่สะดวกจริงๆ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขต) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือทำหนังสือ ซึ่งต้องระบุตัวเลขประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยต้องลงทะเบียนภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

 

ถ้าไปใช้สิทธิไม่ได้ แต่ไม่อยากเสียสิทธิ ต้องทำอย่างไร?

 

ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขต) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน สามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 

การแจ้งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้แจ้งเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th, www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

 

โดยสามารถแจ้งได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15-21 และ 23-29 พฤษภาคม 2565

 


 

BKK คู่มือเลือกตั้ง

 

รู้ได้อย่างไรว่าต้องไปเลือกตั้งที่ไหน?

 

วิธีที่ 1 ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ระบุหน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านเลขที่นั้นๆ และลำดับที่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะมีข้อความระบุว่าต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตใด

 

วิธีที่ 2 ตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของ กกต. 

 


 

BKK คู่มือเลือกตั้ง

 

กาบัตรเลือกตั้งแบบไหนไม่ให้เป็นบัตรเสีย?

 

 1. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นบนบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายกากบาท (X) 
 2. กากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายที่กำหนดให้
 3. กรณีที่ไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง ‘ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด’  

 


 

BKK คู่มือเลือกตั้ง

 

Vote No กับ No Vote ต่างกันอย่างไร?

 

Vote No คือการไม่ประสงค์ลงคะแนน (ไม่เลือกผู้สมัครคนไหน และกากบาทในช่องที่ระบุว่าไม่ประสงค์ลงคะแนน) 

 

No Vote คือการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากไม่มีการแจ้งเหตุสมควรก่อนหรือหลังวันเลือกตั้งจะต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันควรจะเสียสิทธิ ดังนี้

 

 1. ถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 2. ถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 3. ถูกจำกัดสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 4. ถูกจำกัดสิทธิการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. ถูกจำกัดสิทธิการดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 6. ถูกจำกัดสิทธิการดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

 

โดยการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

 

ติดตามข้อมูลทุกมิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญของคน กทม. ได้ที่เว็บไซต์ http://bkkelection2022.wevis.info/ 

 


 

BKK คู่มือเลือกตั้ง

 

หากพบเจอการทุจริตเลือกตั้งต้องทำอย่างไร?

 

สามารถแจ้งผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 

 1. เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีทุกจังหวัด 
 2. โทรศัพท์แจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการข่าว โทร. 0 2141 8050 หรือ 0 2141 8201 หรือ 0 2141 2611 และสายด่วน กกต. โทร. 1444 กด 2 
 3. เข้าไปกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ www.ect.go.th/ect_th/report_corruption.php

 

ทั้งนี้ การแจ้งเรื่องผ่านเว็บไซต์ไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด และสามารถแจ้งได้ 4 เรื่อง (การเลือก ส.ว. / การเลือกตั้ง ส.ส. / การเลือกตั้งท้องถิ่น / เบาะแสการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

 

ติดตามข้อมูลทุกมิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญของคน กทม. ได้ที่เว็บไซต์ http://bkkelection2022.wevis.info/ 

 


 

BKK คู่มือเลือกตั้ง

 

รับเงินซื้อเสียงมีโทษแค่ไหน?

 

เมื่อมีการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือหัวคะแนนนำเงินมาแจกจ่าย เพื่อให้ผู้รับลงคะแนนให้ฝ่ายที่ให้เงิน 

 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือหัวคะแนนมีโทษตามกฎหมาย จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 

 

ผู้ขายเสียงมีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


 

BKK คู่มือเลือกตั้ง

 

วันเลือกตั้งห้ามทำอะไรบ้าง?

 

 1. ห้ามผู้ใดใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน
 2. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นบนบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายกากบาท (X) 
 3. ระหว่างการลงคะแนน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดในการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน
 4. ห้ามผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน
 5. ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งให้ผู้อื่นเห็นว่าตนลงคะแนนเลือกผู้สมัครคนใด
 6. ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงเครื่องดื่มสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง
 7. ห้ามเล่นการพนันหรือลงขันใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง

 

ติดตามข้อมูลทุกมิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญของคน กทม. ได้ที่เว็บไซต์ http://bkkelection2022.wevis.info/ 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising